BASRECCS

Om nätverket

Nätverk för CCS-experter inom Östersjöregionen med syfte att främja samarbete och FoU kring möjligheter för CCS och CCUS i Östersjöregionen. Nätverket har funnits sedan 2015.

BASRECCS samlar CCS-expertis inom Östersjöregionen för såväl kunskapsutbyte som kunskapsutveckling i relation till undersökning av möjligheter för implementering av CCS och CCUS i regionen. SGU har identifierat den svenska delen av Östersjön som potentiellt lager för koldioxid och bör därför både dela med sig av sina kunskaper inom regionen samt ha insyn i pågående relaterade aktiviteter inom regionen.

Nätverkets mål

Nätverket BASRECCS har som mål att driva på och underlätta utveckling och implementering av CCUS i Östersjöregionen som ett effektivt verktyg i dekarbonisering av industri och energisektor inom regionen.

Samhällsnytta

FN:s mellanstatliga klimatpanel (IPCC) och det internationella energirådet (IEA) pekar ut CCS som en nyckelåtgärd för att kunna nå klimatmålen. I Sverige får avskiljning och lagring av koldioxid av fossilt ursprung, enligt propositionen Ett klimatpolitisk ramverk (prop. 2016/17:146), räknas som en åtgärd där rimliga alternativ saknas, och avskiljning och lagring av koldioxid av biogent ursprung (bio-CCS) kan användas som en så kallad kompletterande åtgärd. All lagring av koldioxid är betydelsefullt, både av fossil och biogen koldioxid.

Baltic Carbon Forum

Nätverket inkluderar Baltic Carbon Forum som är en årlig konferens där representanter från akademi, industri, stat och NGO:s inom Östersjöregionen träffas för presentation och diskussion av senaste studier och undersökningar, samarbetsmöjligheter samt utvecklingen av CCS och CCUS inom regionen.

SGU:s deltagande

SGU har sedan 2015 deltagit i konferenser, möten m.m., bland annat i den årliga konferensen Baltic Carbon Forum som till merparten finansieras av Nordiska ministerrådet.

Bakgrund

Nätverket har sitt ursprung i the Baltic Sea Region Energy Cooperation (BASREC) som grundades 1998 av regionens energiministrar samt av EU-kommissionen. BASREC representerade då ett regionalt forum för dialog kring energipolitik och klimatförändringar med fokus på energieffektivisering, förnybar energi och andra hållbara alternativ.

Senast granskad 2022-05-03

Andra webbplatser