Det strategiska innovationsprogrammet för Gruv och metallutvinning

Det strategiska innovationsområdet för Gruv och metallutvinning (SIP STRIM) eller numera Swedish Mining Innovation, har som övergripande mål att bidra till hållbar tillväxt och stärka den svenska gruv- och metallutvinnande industrins konkurrenskraft. Programmet riktar sig till aktörer inom akademi, näringsliv och samhälle som gemensamt verkar för att uppnå programmets mål och vision.

Visionen för 2030 är uppdelad i sju delområden:

  • innovativ djupprospektering – förbättring av borrteknik och prospekteringsmetoder för att utöka tillgången på inhemska mineralråvaror
  • gruvdrift – förstärkning av den svenska gruvsektorns konkurrenskraft med hjälp av mer effektiv teknik och miljövänliga, säkra processer
  • anrikning – ökning av resurseffektiviteten och energieffektiviteten
  • återanvändning och metallurgi – minimering av miljöpåverkan och maximering av det ekonomiska resultatet genom ett effektivt tillvaratagande av restprodukter och skrot
  • återvinning och miljöprestanda – minimering av gruvdriftens totala fotavtryck
  • attraktiva arbetsplatser – minimering av personal under jord genom ny teknologi för utvinning
  • jämställdhet i gruvdriften – bryt könsmönster såväl som malm

Senast granskad 2021-01-13