Common Implementation Strategy - Working Group Groundwater, (CIS- WG GW)

Arbetsgrupper inom common implementation strategy innehar treårsmandat och arbetar efter överenskomna arbetsprogram. 2022 startade en ny mandatperiod.

Samhällsnytta

Arbetet inom CIS syftar till att förtydliga och stödja medlemsstaternas genomförande av ramdirektivet för vatten och dess dotterdirektiv (inklusive grundvattendirektivet) i lagstiftning och praxis. Inom arbetsgrupper där experter från medlemsstaterna deltar tas vägledningsdokument fram som ska vara ett stöd i genomförandet av direktiven.

SGU:s deltagande

SGU representerar Sverige i Working Group Groundwater och Ad hoc task group on Water scarcity and droughts, samt deltar i och bevakar arbetet om rapportering i Working Group Data and Information Sharing.

SGU deltar i samarbetet i egenskap av föreskrivande myndighet för genomförandet av ramdirektivet för vatten och grundvattendirektivet. Våra föreskrifter och vägledning om vattenförvaltningen bygger till stor del på de tolkningar av direktiv och förslag på genomförande som ges av arbetet inom CIS.

Mål

Målen för CIS arbetsprogram är bland annat att:

  • Förbättra genomförandet av vattendirektivet och samordningen med genomförandet av andra vattenrelaterade direktiv.
  • Öka integrationen av vatten och andra miljö-och sektorsmål, särskilt natur, jordbruk, transport, energi, forskning och regional utveckling.
  • Ytterligare vägledning alternativt uppdatering av vägledning i vissa frågor.

Bakgrund 

EU-kommissionen och EU:s medlemsstater samarbetar inom CIS kring en gemensam strategi för vattendirektivets genomförande. Genomförandearbetet har pågått sedan 2001 och baseras på konsensusbeslut. Förutom medlemsstaterna är EES-stater, kandidatländer, branschorganisationer och andra intresseorganisationer inbjudna att delta i arbetet.

Mer information

Information om CIS finns att hämta på EU-kommissionens webbplats samt hos Havs- och vattenmyndigheten. Se länkar till dessa under rubrik Andra webbplatser.

Senast granskad 2022-04-20