The European Atlas of Natural Radiation

Atlasen är avsedd att bekanta allmänheten med den radioaktiva miljön, för att ge en mer balanserad bild av den årliga dos som man får från naturlig radioaktivitet och för att ge referensmaterial och generera harmoniserade uppgifter för det vetenskapliga samfundet. Atlasen ska bli en samling av kartor över Europa som visar nivåerna av naturlig radioaktivitet som orsakats av olika källor (radon i inomhusluft, kosmisk strålning, gammastrålning från mark, radionuklider i vatten).

Senast granskad 2021-01-13