EuroGeoSurveys (EGS)

EuroGeoSurveys (EGS) är ett permanent nätverk för de geologiska undersökningarna i Europa och driver frågor av gemensamt intresse.

Till EuroGeoSurveys webbplats

EGS har en gemensam vision om att skapa en gemensam geologisk service för Europa. EU-kommissionen har stött initiativet med en utlysning till stöd för utvecklingen av en geologisk service, med att delfinansiera ett ERA-NET, GeoERA, fram till och med 2021, där vi från och med juli 2018 genomför gemensamma projekt inom områdena mineralresurser, grundvatten och geoenergi. SGU deltar i nio av de 15 projekten.

Inom EGS finns i ett flertal expertgrupper och SGU är mer eller mindre aktivt inom alla. Grupperna består av en eller flera representanter från europeiska geologiska undersökningar som bland annat har till syfte att nätverka och utbyta information, för att därmed skapa grund för samarbeten och samfinansiering i bland annat EU:s ramprogram. SGU har en eller flera representanter i alla nedan beskrivna expertgrupper. En utförligare beskrivning av expertgruppernas arbete finns att läsa i EGS årsrapport.

Generalförsamlingsmöten (GM)

De europeiska geologiska undersökningarnas generaldirektörer möts för att utveckla den gemensamma agendan för EuroGeoSurveys och diskutera gemensamma utmaningar. Den exekutiva kommittén (valda representanter ur generalförsamlingen) implementerar den gemensamma strategin som formuleras av generalförsamlingen och utformar förslag för kommande aktioner. Arbetet leds av en president (vald generaldirektör för två år) och det dagliga arbetet drivs av en generalsekreterare.

Från SGU deltar generaldirektör Anneli Wirtén.

Nationella Delegaters Forum (NDF)

Varje generalförsamlingsmöte förbereds av de nationella delegaterna, en representant från varje geologisk undersökning samlas, framför och diskuterar de frågeställningar som sedan generalförsamlingen beslutar om.

Representant från SGU: Lisbeth Hildebrand

Mineral Resource Expert Group (MREG)

Expertgruppens fokus ligger i de europeiska mineralresursfrågorna och initiativen, och deltar aktivt på många sätt i utvecklingen. I gruppen finns bl.a. ett antal som är engagerade i operationella grupper under EIP RM. Konsortiebildande för EU-ansökningar och utförande av beviljade projekt är andra fokus.

Representant från SGU: Helge Reginiussen

Geochemistry Expert Group (GEG)

Geokemigruppens fokus är att utföra tillämpade pan-europeiska geokemiska projekt där man använder harmoniserad provtagning, preparering och analys. Gruppen utgör ett forum för att utbyta expertis och arbetar gemensamt för att leverera produkter av god kvalitet till de europeiska länderna.

Representanter från SGU: Anna Ladenberger, George Morris och Sarah Josefsson.

Spatial Information Expert Group – INSPIRE (SIEG)

Fokus för gruppens arbete är koncentrerat till att utveckla en europeisk geologisk datainfrastruktur. Tidigare var gruppens huvudsakligen fokuserat kring INSPIRE-implementering. Under 2016 utvecklade gruppen en EGS gemensam infrastruktur. Den gemensamma datainfrastrukturen (EGDI) tar hand om alla data från pågående och avslutade EU-projekt inom geo-området och utgör en av de tre grundpelarna i EGS strategi.

Representant från SGU: Lars-Kristian Stölen

Läs mer om EGDI – European Geological Data Infrastructure

Marine Geology Expert Group (MGEG)

Gruppen arbetar huvudsakligen gemensamt med projektet EMODnet Geology (bil.1) som sammanställer all tillgänglig information om bland annat bottensediment, havsbottengeologi, och mineraliseringar.

Representant från SGU: Gustav Kågesten

GeoEnergy Expert Group (GEEG)

Expertgruppen skapades initialt på uppmaning av EU-kommissionens energi-direktorat och arbetar med frågor kring geotermisk energi och fossila bränslen, inklusive skiffergas. Koldioxidavskiljning och lagring ingår i arbetsgruppens kompetensområde.

Representant från SGU: Mikael Erlström

Water Resources Expert Group (WREG)

Vattenexpertgruppen fokuserar på förvaltning och skydd av grundvattentillgångar. Huvudsakliga aktiviteter är att utgöra stöd och ge råd till EU:s generaldirektorat för miljö, identifiera kunskapsluckor vad gällande EU:s forskningsagenda och dela erfarenheter mellan medlemsländer vad gällande implementeringen av EU:s grundvattendirektiv.

Representanter från SGU: Jenny McCarthy och Mattias Gustafsson

Earth Observation – GeoHazards Expert Group (EOEG) 

SGU deltar i gruppen, som samarbetar i frågor som rör georisker. Samarbetet rör skred, ras, erosion och sättningar. Översiktliga kartor, publikationer och databaser om jordskred i Europa är under framtagning.

Urban Geology Expert Group (UGEG)

Gruppen för urban geologi stödjer EU:s urbana agenda och har en multidisciplinär sammansättning för att fokusera på främst tre områden; 1) 3D-modellering för stadsplanering 2) Behovet av en geovetenskaplig helhetssyn för stadsplanering ur miljösynpunkt och 3) Geovetenskaplig kommunikation mellan experter och till exempel stadsplanerare, arkitekter och policy-skapare. Gruppen startades under 2019.

International Cooperation and Development Task Force (ICDTF)

Representant från SGU: Lisbeth Hildebrand

Senast granskad 2023-06-01