Raw Materials Supply Group (RMSG) ad hoc working group on Review on critical raw materials

Raw Materials Supply Group består av representanter från EU:s medlemsstater som diskuterar och utbyter information rörande hållbar konkurrenskraft som påverkar EU:s icke-energi-utvinningsindustri. Ordföranden för gruppen är direktoratet för näringsliv och industri. SGU deltar i arbetsgruppen och rapporter utges med jämna mellanrum. Kommissionen kallar till möten några gånger per år.

SGU bistår EU-kommissionen med information om frågor som rör råvaruförsörjning (metaller och mineral), bland annat genom att följa arbetet med den så kallade kritiska listan. Syftet med SGU:s deltagande är att informera hur utvecklingen inom råvaruförsörjningen fortskrider i Sverige. SGU bistår också i analysarbetet.

Gruppen tillsattes från början för att bland annat arbeta med EU:s råvaruinitiativ. Ett resultat av detta är den så kallade kritiska listan, vilken publicerades för första gången 2008.

Senast granskad 2021-04-20