Geodatasamverkan

Geodatasamverkan underlättar tillgången till geodata och innebär att myndigheter, kommuner och andra organisationer får tillgång till ett samlat utbud av geodata. Det är Lantmäteriet som ansvarar för samordningen av geodata och som tillsammans med SGU och andra myndigheter samt kommuner, länsstyrelser och organisationer utvecklar och förvaltar den nationella infrastrukturen för geodata. Samverkan styrs av ett avtal som reglerar villkor för att tillhandahålla och använda geodata. Avtalet reglerar även organisation, styrning och ansvarsfördelning.

Den nationella geodatastrategin beskriver hur vi gemensamt med öppna och användbara offentliga geodata som är fritt tillgängliga för hela samhället lägger grunden för ett robust och hållbart Sverige. Strategin lyfter viktiga områden och talar om vad som ska prioriteras. Strategin har tagits fram av Lantmäteriet  tillsammans med de myndigheter och organisationer som ingår i Geodatarådet. 

Läs mer om geodatasamverkan (nytt fönster)

Läs mer om den nationella geodatastrategin (nytt fönster)  

Senast granskad 2021-03-24