Nordisk-baltiskt nätverk för frågor inom dricksvatten och hälsa

Sedan 2012 finns ett nordisk-baltiskt nätverk för frågor inom dricksvatten och hälsa (Nordic/Baltic network for water and health, NWH).

Syftet är att verka för säker dricksvattenförsörjning, badvatten, matproduktion och sanitära frågor.

Sverige deltar i dag aktivt i nätverket via SGU och Livsmedelsverket (SLV). Huvuddelen av arbetet innebär samverkan kring specifika frågor samt informationsutbyte kopplat till nätverkets målområden. Nordiska ministerrådet finansierar mötena.

Senast granskad 2021-01-13