Samverkan

SGU är en myndighet som besitter bred och unik kunskap för samhället. SGU:s strategiska mål går ut på att SGU är ledande för en ändamålsenlig användning av jord, berg och grundvatten i en föränderlig värld och är ledande för ett hållbart nyttjande av landets mineralresurser samt främjar hållbar tillväxt och företagande inom sektorn. För att kunna uppfylla detta så krävs att SGU samverkar med viktiga aktörer både nationellt samt internationellt.

SGU deltar i flera nationella plattformar, kommittéer, arbetsgrupper, FoU projekt och nätverk vilka adresserar nationella, europeiska och internationella frågor. Deltagandet sker i syfte att samverka med organisationer, lärosäten och forskningsinstitut, näringslivet och andra myndigheter såväl nationellt som internationellt för att öka spridningen av kunskap. Genom dessa partnerskap ser vi även till att denna kunskap även kommer till nytta internationellt, vilket i huvudsak är i där vi har gemensamma frågeställningar och intressen som andra länder.

SGU:s internationella samverkan utgörs i dag till största del av europeiska och nordiska samarbeten. Här på SGU:s webbplats kan du läsa mer om de arbetsgrupper, plattformar och andra initiativ som SGU deltar i. Vill du veta mer om det så är du välkommen att kontakta oss.

Senast granskad 2021-01-13