The deformation style and its change across the allochton-basement transition in the Scandinavian Caledonides studied by high-resolution seismics

Projektet syftar till att studera bildning och struktur av Kaledoniderna med hjälp av seismik, integration av andra geofysisk- och geologisk information och COSC-borrhålet i Jämtland

En ökad kunskap om bergets struktur, förkastningar och sprickzoner i området har direkta implikationer för förståelsen av de system som kontrollerar grundvattencirkulationen och därigenom också till exempel värmetransport och spridning av miljögifter (så som de höga halter organiskt material, uran och tungmetaller som vi vet finns i de alunskiffrar som tros ligga under den undre skållan). Dessutom kommer den primära överskjutningszonen (över vilken de Kaledoniska skållorna transporterats) och den underliggande Prekambriska berggrunden avbildas i mycket högre upplösning än tidigare.

Projektledare

Peter Hedin, Uppsala universitet

Beviljade medel från SGU

465 000 kr

Projektperiod

2017 – 2018