Påverkan av naturligt, organiskt material i GC-MS-analyser av petroleumförorenade jord- och vattenprover

Ett av projektets syften är att beskriva kopplingen mellan olika petroleumprodukters kemiska uppbyggnad och fraktioner av alifater och aromater.

Vid riskbedömningar av petroleumskadad mark jämförs uppmätta halter i jord och grundvatten mot generella eller platsspecifika riktvärden baserat på Naturvårdsverkets rekommendationer. Riktvärdena är uppdelade i olika intervall av alifater och aromater och analyserna genomförs huvudsakligen med gaskromatografi masspektrometri. Ett av projektets syften är att beskriva kopplingen mellan olika petroleumprodukters kemiska uppbyggnad och fraktioner av alifater och aromater. I de riskbedömningsrekommendationer som används idag saknas den informationen. Vidare har projektet som mål att utreda i vilken utsträckning förekomsten av humus/organiskt material påverkar analysresultaten av tyngre alifater i jordar och vatten med högt organiskt innehåll. Resultaten kommer att underlätta tolkningen av analysresultat vid riskbedömningar av petroleumförorenade områden.

Titel på projektet

Påverkan av naturligt, organiskt material I GC-MS-analyser av petroleumförorenade jord- och vattenprover 

Projektledare

Lars Rosenqvist, IVL Svenska Miljöinstitutet AB 

Beviljade medel från SGU

603 000kr 

Projektperiod

2016 – 2017