StartGeoDelineation

Projektet avser att fokusera på tre viktiga aspekter av prospektering, geofysik, geologi och petrofysik, huvudsakligen inriktat på utveckling av verktyg och metoder för bättre karakterisering av fyndigheter och dess uppkomst.

Grundläggande kartläggning, mineralogiska och petrofysiska studier, djup prospektering samt detaljerad geofysisk kartläggning av mineraliseringar och associerade strukturer görs på två platser i Sverige och i Finland där aktiv prospektering och gruvbrytning pågår. Resultaten från dessa studier kan komma att användas för 3D/4D geologisk modellering av fyndigheter och sidoberg samt ge ökad kunskap om fyndigheters petrofysiska egenskaper. Dessutom kan geofysiska och geologiska metoder som kan används vid djup prospektering utvecklas och effektiviseras.

Titel på projektet

State-of-the-art geophysical and geological delineation of mineral deposits (StartGeoDelineation) 

Projektledare

Alireza Malehmir, Uppsala universitet 

Beviljade medel från SGU

1 500 000 kr 

Projektperiod

2015 – 2017