Phosphorus speciation and apatite weathering i Swedish soils

Syftet med projektet är att bestämma fosforns förekomstformer och mark-apatitens benägenhet att lösas upp.

Fosfor är ett viktigt växtnäringsämne i mark. Dock kan alltför höga fosfornivåer i mark leda till fosforutlakning och till övergödning (eutrofiering) i nedströms liggande vatten, t.ex. i insjöar och Östersjön. Markens fosfor påverkar dessutom hur miljöskadliga ämnen som t.ex. arsenik och uran beter sig i ekosystemet. Om man ska kunna göra trovärdiga scenarier för hur klimatförändringar kan påverka markens fosfor, behöver vi veta mer om vilka former av fosfor som dominerar i mark. Syftet med projektet är att bestämma fosforns förekomstformer och mark-apatitens benägenhet att lösas upp. Detta studeras i sex svenska jordprofiler, fyra från skogsmark och två från jordbruksmark, vilka representerar olika geologiska modermaterial, texturer och klimatzoner. Resultaten kan ligga till grund för att modellera hur vittringen av fosfor kan komma att påverkas av framtida klimatförändringar.

Titel på projektet

Phosphorus speciation and apatite weathering in Swedish soils 

Projektledare

Jon Petter Gustafsson, Sveriges Lantbruksuniversitet 

Beviljade medel från SGU

850 000 kr 

Projektperiod

2017 – 2018