Episodic hyper-enrichments

Projektet syftar till att undersöka hur bakteriemedierad utfällning av mangan beror på varierande hydrokemiska faktorer vid åmynning i havet.

Sura sulfatjordar, vilka finns i låglänta kustområden över hela världen, bildas när metallsulfider oxiderar vid reaktion med atmosfärens syre. Bildning av sura sulfidjordar kan frigöra stora mängder syra och potentiellt giftiga metaller vilka förorsakar allvarliga ekologiska skador i vattenförekomster. Denna typ av miljöproblem är särskilt frekventa och allvarliga i Sveriges och Finlands kusttrakter. Projektet syftar till att undersöka hur bakteriemedierad utfällning av mangan beror på varierande hydrokemiska faktorer vid åmynning i havet. Eftersom manganutfällningar också binder andra metaller så har detta betydelse för uttransport av till exempel kadmium och nickel till Östersjön. Omvänt så betyder detta att dessa processer är av betydelse för hur mycket metaller som anrikas i sediment som genom landhöjning så småningom kan bilda sura sulfatjordar.

Titel på projektet

Unravelling the episodic hyper-enrichments on Mn in suspended particulate matter in a boreal estuary receiving acidic metal rich drainage

Projektledare

Changxun Yu, Linnéuniversitetet

Beviljade medel från SGU

860 000 kr

Projektperiod

2017 – 2018