Adjungerande professorer

I ett led att stödja riktad grundforskning och tillämpad forskning inom geovetenskap så har SGU skapat möjligheten med adjungerade professorer. En adjungerade professorerna utses utifrån behov i dialog med universitet. Just nu har SGU tre adjungerade professorer.

Mehrdad Bastani

Mehrdad Bastani är statsgeofysiker vid SGU och adjungerad professor vid Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper, specifikt geofysik.

Genom den adjungerade professuren är han involverad i handledning, undervisning samt forskning inom området tillämpad geofysik vilket t.ex. kan vara magnetiska och elektromagnetiska metoder. Han arbetar med bearbetning, modellering och tolkning av stora geofysiska datamängder.

Mehrdads huvudfokus är 3D modellering av flygburen elektromagnetiska data som insamlas i samband med kartläggning av mineralresurser samt grundvattenförekomster i olika delar av Sverige. Utveckling av mätinstrument för både mark och flygburen geofysiska undersökning med drönare är en av hans intresse. Samverkan bedrivs med SGU genom några EU-projekt, bland annat Smart Exploration, FRAME och MAP.

Erik Jonsson

Erik Jonsson är statsgeolog vid SGU och adjungerad professor i mineralogi vid Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper, specifikt mineralogi-petrologi-tektonik (MPT).

Huvudsaklig verksamhet där omfattar handledning, forskning och undervisning med fokus mot mineral, särskilt avseende sådana innehållande kritiska metaller och deras uppträdande som malmer och mineraliseringar, bildningssätt och fördelning, samt generellt malmers deformation, metamorfos och remobilisering.

Tidigare och pågående verksamhet inbegriper bland annat mineraliserade system med sällsynta jordartsmetaller, fosfor, indium, gallium, germanium, kobolt, antimon, beryllium, bor, tantal-niob, selen-tellur, vismut och litium. Samverkan bedrivs med SGU inom ramarna för bland annat EU-projekten FRAME och X-MINE, samt SGU:s Bergslagenprojekt.

Lars-Ove Lång

Lars-Ove Lång är statsgeolog vid SGU och adjungerad professor vid Chalmers, Institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik och avdelningen Geologi och geoteknik.

Fokus ligger på deltagande i projekt med inriktning på grundvatten, jordartsgeologi och miljöfrågor. Detta sker inom ramen för två forskargrupper: ”Miljögeologi - mark- och vattenresurser” samt ”DRICKS”. Inom den sistnämnda gruppen sker forskning kring dricksvattenfrågor i samverkan med andra universitet och vattenproducenter. Ett exempel på deltagande är i projektet WaterPlan, ett tvärvetenskapligt projekt där ämnen som riskbedömning, vattenteknik och miljöekonomi ingår i metodutveckling för prioritering av vattenskydd. Lars-Ove medverkar dessutom i undervisning inom geologi och miljö. De frågeställningar som är aktuella på Chalmers ligger nära de arbetsuppgifter han har på SGU.

Senast granskad 2021-01-13