Sedimentology, stratigraphy and genesis of the diverse hummocky landforms of the southern Swedish highlands: a key to understanding the deglaciation of southern Sweden

Projektet kommer att försöka ge svar på hur isen betedde sig under inlandsisens avsmältning och det paleoklimat som rådde samt ge bättre förståelse av moränbacklandskapens diversitet i uppbyggnad för att ge oss ett bättre sätt att förstå grundvattenmagasinen i dessa områden.

Sveriges landyta är karakteriserad av ett brett spektra landformer skapade under den senaste (och tidigare nedisningar); så som randmoräner, drumliner, rullstensåsar, förhöjda strandlinjer och deltan. En av de landformer som har studerats minst är moränbacklandskap, som oftast har tolkats som så kallad dödismorän. I projektet kommer en analys av den geomorfologiska och stratigrafiska variationen inom dessa områden i Småland att genomföras. Projektet kommer att försöka ge svar på hur isen betedde sig under inlandsisens avsmältning och det paleoklimat som rådde samt ge bättre förståelse av moränbacklandskapens diversitet i uppbyggnad för att ge oss ett bättre sätt att förstå grundvattenmagasinen i dessa områden. Vidare är förståelsen av dessa landformer till hjälp vid prospektering efter mineral då olika bildningssätt visar på sedimentens olika ursprungskällor.

Titel på projektet

Sedimentology, stratigraphy and genesis of the diverse hummocky landforms of the southern Swedish highlands: a key to understanding the deglaciation of southern Sweden 

Projektledare

Mark Johnson, Göteborgs universitet 

Beviljade medel från SGU

1 150 000 kr 

Projektperiod

2015 – 2017