Hafnium

Hafnium

Foto: Alchemist-hp (talk) (www.pse-mendelejew.de) / CC BY-SA 3.0 DE

Hafnium

Hafnium används bland annat i så kallade superlegeringar, eldfasta material och styrstavar i kärnkraftverk. Storskalig produktion finns i dag inom EU.

Hafnium (Hf) är ett metalliskt grundämne som endast utgör några miljondelar av jordskorpans sammansättning. Kemiskt liknar hafnium den i storleksordningen 100 gånger vanligare metallen zirkonium (Zr), det är därför vanligt att zirkoniumatomer byts ut mot hafniumatomer i kristallstrukturen hos zirkoniumhaltiga mineral. Hafnium utvinns nästan uteslutande som biprodukt vid zirkoniumproduktion.

Flera av de förekommande hafniumisotoperna är goda neutronabsorbenter, vilket gör att de kan användas i styrstavar för kärnkraftverk. I Sverige används hafnium för detta ändamål i kärnreaktorn Ringhals 1. Hafniums exceptionella antikorrosiva egenskaper gör att den kan användas i så kallade superlegeringar för att öka korrosionsbeständigheten hos dessa. Vissa hafniumföreningar har mycket höga smältpunkter, till exempel hafniumkarbid som smälter först vid 3 890°C, och kan används för att tillverka eldfasta material.

Fyndigheter och produktion

Viktiga källor för zirkoniummineral, och därmed hafnium, utgörs av så kallad tungsand, pegmatiter och karbonatiter. Globalt sett står Frankrike (49 procent) och USA (44 procent) för nästan hela världsproduktionen. Behovet inom EU tillgodoses av produktion i Frankrike (84 procent) och genom begränsad import från Storbritannien (5 procent) och andra länder utanför EU. Frankrikes produktion gör dock EU som helhet till nettoexportör, varför importbehovet kan sägas vara obefintligt. Produktionen i Frankrike sker dock av ett enda företag, varför europeiska kommissionen ändå anser tillgången inom EU som kritisk. Hafnium har tidigare inte utvunnits i Sverige och inga kommersiella förekomster är kända, höga halter har dock konstaterats vid Norra Kärr i nordligaste Småland.

Senast granskad 2020-10-06