Apatitkristaller.

Apatitkristaller.

Fosfatmineral och fosfor

Fosfatmineral används främst för framställning av gödningsmedel för användning inom jordbruk. I mindre skala framställs även fosforämnen för andra ändamål samt för elementär fosfor, alltså det rena grundämnet fosfor. Såväl fosfatmineral som fosfor finns på europeiska kommissionens lista över kritiska material, men endast begränsad produktion finns inom EU.

Fosfor är ett mycket reaktivt, icke-metalliskt grundämne som tillhör kvävegruppen i det periodiska systemet. Fosfor är ett livsviktigt grundämne för alla levande organismer. Ämnet utgör nödvändiga byggstenar i både DNA och RNA, är nödvändigt för transport av energi i cellerna och krävs för så kallad fosforylation som driver cellernas natrium-kaliumpump. Hos människor och djur bygger fosfor upp ben och muskler. För växter är fosfor nödvändigt för fotosyntesen, blom- och frösättning samt för plantans allmänna uppbyggnad.

Fosfor förekommer i naturen framförallt som olika fosfatmineral, där olika mineral inom apatitgruppen är de vanligaste. Apatit är för övrigt en av byggstenarna i människans skelett och den huvudsakliga beståndsdelen i tandemalj. Fosfatmineral utvinns och används i första hand för tillverkning av gödningsmedel, vilket sker genom reaktion mellan fosfat och svavelsyra som skapar fosforföreningar som är lättupptagliga för växternas celler. Även fosforföreningar för andra ändamål, exempelvis rengöringsmedel och mjukgörare för plaster, och elementär fosfor framställs ur fosfatmineral.

Elementär fosfor används både i ren form och för framställning av olika fosforämnen som inte kan tillverkas direkt ur fosfatmineralen. Användningsområden inkluderar bland annat metallurgi, kemiteknik, pyroteknik, medicin, livsmedelstillsatser och i tändstickor.

Fyndigheter och produktion

De absolut största fyndigheterna, drygt 70 procent av världens totala reserver av fosfatmineral, finns i Marocko och Västsahara. Andra länder med stora fyndigheter är Kina, Algeriet och Syrien. Majoriteten av fyndigheterna finns i sedimentära bergarter. Apatit förekommer bland annat också i så kallade apatitjärnmalmer. Sådan malm bryts idag av LKAB i Kiruna där fosfor i dagsläget inte tas tillvara, försök pågår dock för att hitta ett sätt att utvinna fosfor och sällsynta jordartsmetaller ur det apatitrika gruvavfallet.

Räknat år 2019 var Kina den största producenten av fosfatmineral med 48 procent av världsmarknaden, följt av Marocko (11 procent) och USA (10 procent). Efterfrågan inom EU möttes med produktion i Finland (16 procent) och import från bland annat Marocko (24 procent) och Ryssland (20 procent). Importbehovet från länder utanför unionen uppgick till 84 procent. Återvinning bedömdes tillgodose 17 procent av behovet.

När det gäller elementär fosfor var Kina (74 procent), Kazakstan (9 procent) och Vietnam (9 procent) de största producenterna. Ingen produktion fanns inom EU och behovet tillgodosågs till sin helhet med import från Kazakstan (71 procent), Vietnam (18 procent) och Kina (9 procent).

Apatitkristaller kan vara mycket vackra och används ibland i smycken.

Apatitkristaller kan vara mycket vackra och används ibland i smycken.

Foto: Pixabay

 

Senast granskad 2020-10-01