Bauxit

Bauxit är en jordart eller sedimentär bergart som består av mellan 25 och 55 viktsprocent aluminium samt spårhalter av gallium och är den huvudsakliga källan för produktion av dessa två metaller. Endast mycket begränsad brytning av bauxit sker inom EU.

Bauxit bildas genom djupvittring av bergarter som innehåller aluminiumsilikatmineral, en process där framförallt fältspater bryts ned och ersätts av aluminiumoxidmineral såsom gibbsit, boehmit och diaspor. Vittringsprocesser är mer effektiva i varma klimat, varför de största bauxitförekomsterna återfinns längs ekvatorn. Bauxit kan även finnas i områden som till följd av kontinentaldriften tidigare legat i tropikerna. Bauxit i sig har ingen primär användning utan det är dess innehåll av i första hand aluminium men även gallium som är av intresse.

Zevia / CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)

Aluminium (Al) är den i jordskorpan vanligast förekommande metallen och karakteriseras av låg vikt och korrosionsbeständighet. Aluminium och aluminiumlegeringar används för många ändamål, till exempel flygplanskroppar, motorer, förpackningar, byggnadsmaterial och elektronik.

Gallium (Ga) är en mycket sällsynt metall som finns med på Europeiska kommissionens lista över kritiska material.

Läs mer om gallium och dess användning

Fyndigheter och produktion

Världens största bauxitförekomst finns i Australien, som också står för 28 procent av världsproduktionen. Andra stora världsproducenter är Kina (20 procent) och Brasilien (13 procent). Endast en bråkdel av EU-ländernas behov tillgodoses av produktion inom EU, vilken sker i Grekland (12 procent) och Frankrike (1 procent), den resterande delen importeras från Guinea i Västafrika (64 procent) och Brasilien (10 procent). Inga kända bauxitförekomster finns i Sverige. Aluminium återvinns i hög grad, men för nytillverkning av aluminium krävs fortsatt tillgång till bauxit.

Senast granskad 2020-09-30