Foto på en kran med självtryck i en ravin med flera källflöden i Frostbrunnsdalen, Borlänge.

Foto: Fredrik Theolin, SGU

31 mars 2022

Viktiga insatser för miljömålen

Nu har den årliga uppföljningen av miljömålen redovisats till regeringen. De insatser som har gjorts under året är viktiga steg i arbetet för att nå miljömålen.

Regeringen och myndigheterna har under 2021 gjort många insatser för att förbättra miljön i riktning mot att uppnå miljömålen. Den konstateras i den årliga uppföljningen av miljömålen som Naturvårdsverket har redovisat. Uppföljningen fokuserar på de åtgärder som regeringen och statliga myndigheter gjorde under förra året inom generationsmålet, miljökvalitetsmålen och etappmålen.

– Även om många insatser görs är den sammantagna bilden att vi har långt kvar till att nå de flesta av miljömålen, säger Lars-Ove Lång, samordnare för miljömålsarbetet vid SGU.

När det gäller miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av god kvalitet”, för vilket SGU ansvarar, så har statliga satsningar på grundvatten fortsatt under 2021. Vattenproducenter har under året genomfört projekt för att förbättra dricksvattenförsörjningen. Statliga medel har också funnits tillgängliga för utökat arbete med framtagande av vattenskyddsområden. Inom våtmarkssatsningen kommer grundvattenaspekter in angående kvarhållande av vatten i landskapet. Under 2021 redovisades också resultat av studier gällande enskild vattenförsörjning, utvecklad kartläggningsmetodik och salt grundvatten. Detta ingick i statens satsning på förbättrad kartläggning i bristområden, vilket SGU genomförde inom ramen för ett särskilt regeringsuppdrag 2018–2020.

Inom vattenförvaltningen har också nya åtgärdsprogram tagits fram. Övervakningen av grundvatten har utvecklats vidare både vad gäller kvalitet och nivåer. Arbetet med regionala och kommunala vattenförsörjningsplaner fortgår. Användningen av naturgrus fortsätter att minska, enligt uppgifter från 2020.

Den sammanvägda bedömningen är att det inte går att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön för grundvattenmålet.

Ladda ned rapporten och läs mer på Naturvårdsverkets webbplats

Senast granskad 2022-03-31