Vatten sprutar ur ett rör vid infiltration av vatten vid en vattentäkt.

Infiltration vid vattentäkt.

Foto: Kajsa Bovin, SGU

2 mars 2022

Lokal kunskap behövs för att säkerställa dricksvatten av god kvalitet

SGU har svarat på remissen ”En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet” som är ett betänkande av 2020 års dricksvattenutredning. SGU efterlyser i utredningen ett större fokus på dricksvattenproducenternas ansvar för att säkerställa dricksvatten av god kvalitet.

Utredningen föreslår hur nya krav i 2020 års dricksvattendirektiv ska genomföras i svensk rätt.

Det lokala arbetet är viktigt för dricksvatten av god kvalitet

SGU anser att de föreslagna förändringarna i arbetet med vattenförvaltning är bra, men saknar det lokala perspektivet på dricksvattensäkerhet. För vattentäkter i grundvatten, som utgör 90 procent av Sveriges vattentäkter, är det extra betydelsefullt att ha stor kunskap om påverkanskällor och vattenkvalitet i brunnens närområde. Ett förtydligande av krav på dricksvattenproducenternas faroanalyser är därför det främsta verktyget för att säkerställa ett rent dricksvatten.

För en ytvattentäkt, med ofta stora tillrinningsområden med snabbt skiftande vattenkvalitet, är det mer rimligt att riskbedömningar, åtgärdsanalyser och övervakning sker på regional nivå. För grundvatten däremot är det viktigt att det regionala arbetet endast ses som om komplettering, och inte riskerar att ersätta dricksvattenproducenternas faroanalyser. Resultaten av regionalt och lokalt arbete behöver samordnas för att få ett kostnadseffektivt arbete med dricksvattensäkerheten.

SGU som föreskrivande myndighet

Enligt 2020 års dricksvattenutredning ska SGU bli föreskrivande myndighet för riskbedömning, riskhanteringsåtgärder och övervakning inom tillrinningsområdet till uttagspunkten. SGU tar gärna på sig uppgiften, under förutsättning att SGU också får möjlighet att styra avgränsningen av tillrinningsområde till uttagspunkt, och att åtgärdsansvar och koppling till miljökvalitetsnormer förtydligas. SGU ser också fram emot att delta i diskussioner med Livsmedelsverket och Havs- och vattenmyndigheten angående dataförvaltning för råvattenkontroll.

Läs yttrandet över betänkande av 2020 års dricksvattenutredning ”En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet” (nytt fönster)

Senast granskad 2022-03-02