Borrkärnor

Borrkärnor från Kallak-området

Foto: SGU

22 mars 2022

Regeringen beviljar koncession för Kallak

Regeringen beviljar bearbetningskoncession för Kallak K nr 1 i Jokkmokks kommun. I beslutet ingår långtgående och unika villkor för att motverka störningar på renskötseln.

Det sökande bolaget Jokkmokk Iron Mines AB ansökte om bearbetningskoncession för Kallak K redan 2013, där det aktuella ärendet har beretts av Regeringskansliet sedan 2017.

Fyndigheten klassas som Sveriges största kända obrutna fyndighet av kvartsbandad järnmalm med en malm av hög kvalitet. I dagsläget finns bara ett fåtal kända fyndigheter av järnmalm kvar i Sverige som kan klassas som ekonomiskt brytvärda.

En bearbetningskoncession avgör i huvudsak vem som har rätt att utvinna de mineral som finns i området. Dagens beslutet tar inte upp om den planerade verksamheten är förenlig med miljölagstiftningen. Detta prövas senare i miljödomstol.

Bolagets ansökan omfattar område för gruvbrytning och områden för anläggningar nödvändiga för driften av en gruva. Regeringen har bedömt att ansökan uppnår lagkrav och att det därmed inte varit nödvändigt för bolaget att ytterligare komplettera eller utvidga sin ansökan.

Regeringen har vidare bedömt att utpekande av riksintressena, om rennäring respektive värdefulla mineral, varit riktiga.

Rennäringen är en viktig del av det samiska kulturarvet och en ekonomisk verksamhet. Staten har ett övergripande ansvar för att rennäringen kan fortleva som en del av den levande samiska kulturen. Mot den bakgrunden är regeringens beslut för Kallak förenat med ett antal långtgående och unika villkor för att motverka negativ påverkan på renskötseln.

Läs mer om beslutet på regeringens webbplats

Läs mer om geologi och järnmineraliseringar i Kallak (SGU-rapport från 2020) 

Läs mer om järnmalm och stål (SGU-publikation från 2019)

 

Senast granskad 2022-03-22