29 mars 2022

Grundvattensituationen i mars

I de små grundvattenmagasinen har grundvattennivåerna under mars sjunkit mer än normalt i Götaland och Svealand medan de har stigit mer än normalt i större delen av Norrland. I de stora magasinen har nivåerna förändrats obetydligt. Beräkningar tyder på ett dåligt utgångsläge inför sommaren för de små magasinen.

I de små magasinen har grundvattensituationen förändrats på olika sätt under de senaste veckorna. I Götaland och Svealand har snösmältningen varit tämligen begränsad, samtidigt som det har varit ovanligt små nederbördsmängder sedan slutet av februari. I de små grundvattenmagasinen som reagerar relativt snabbt på förändringar i nederbörd har därför nivåerna sjunkit snabbare än normalt. Tack vare höga grundvattennivåer under vintern är situationen i de små magasinen fortfarande normal, förutom i Södermanlands län och på Öland där nivåerna är under de normala för årstiden. I Norrland är nivåerna i allmänhet över eller mycket över de normala för årstiden.

I de stora grundvattenmagasinen har grundvattensituationen förändrats obetydligt under mars. De stora grundvattenmagasinen reagerar långsamt och den begränsade snösmältningen i Götaland och Svealand, i kombination med små nederbördsmängder under de senaste veckorna, har liten betydelse för grundvattensituationen. Nivåerna i de stora magasinen är över eller mycket över de normala för årstiden i Norrland. I större delen av östra Svealand, nordöstra Götaland och på Gotland är nivåerna under eller mycket under de normala. I södra och västra Götaland och i västra Svealand är nivåerna normala eller över de normala för årstiden.

Grundvattensituationen vecka 13

Små magasin

Karta grundvattennivåer små magasin

Teckenförklaring grundvattennivåer små magasin

Stora magasin

Karta grundvattennivåer stora magasin

Teckenförklaring grundvattennivåer stora magasin

SGU uppdaterar informationen om grundvattennivåerna varje vecka (tisdagar kl. 12.00). 

Se aktuella kartor och läs mer om grundvattennivåerna

Grundvattensituationen de närmaste månaderna

framtida _nivåer_april_maj_2022.png

SGU:s beräkningar för slutet av april i de små magasinen pekar på att nivåerna blir under eller mycket under de normala i stora delar av Götaland och Svealand. Detta innebär att utgångsläget inför sommaren kan bli dåligt. Mer nederbörd än normalt behövs under april månad för att förbättra utgångsläget inför sommaren för hushåll med egen brunn.

I de stora grundvattenmagasinen är det främst i de östra delarna av Svealand och nordöstra Götaland som grundvattennivåerna kommer att vara lägre än normalt. Nivåerna i de stora magasinen berör främst den kommunala vattenförsörjningen, och konsekvenser av låga nivåer beror till stor del på lokala förhållanden både vad gäller magasinens egenskaper och tekniska förutsättningar.

Läs mer om SGU:s beräkning av framtida grundvattennivåer och kartor för andra tidpunkter och scenarier.

Senast granskad 2022-03-29