Risbergs konstschakt

Risbergs konstschakt var ett gemensamt vattenuppfordringsschakt för Moss-, Pansar-, Kil- och Hästbäcksgruvorna. Det ligger i Risbergsfältet som är en östlig del av Norbergs gruvfält. Under åren 1876–1878 avsänktes schaktet till sitt nuvarande djup, 114 m. Schaktöverbyggnaden används idag som gruvmuseum.

Foto: Fredrik Hellström/SGU

14 mars 2022

Malmer, industriella mineral och bergarter i Norberg

SGU har publicerat en ny rapport om mineral- och bergartsförekomster i Norbergs kommun. Arbetet är en del i ett större arbete med att inventera landets mineral- och bergartsförekomster med moderna metoder.

Rapporten beskriver mineral- och bergartsförekomster i Norbergs kommun och är en delrapport för projektet ”Inventering av mineral- och bergartsförekomster i Västmanlands län & Heby kommun, Uppsala län”. Det är en direkt fortsättning av SGU:s långsiktiga arbete med länsvisa inventeringar av ”Malmer, industriella mineral och bergarter”.

Fyndigheterna som beskrivs i rapporten omfattar gruvor, skärpningar och täkter för blocksten, krossberg och industrimineral. Utöver ny information från fältbesök och kemiska analyser har även betydande insatser gjorts för att sammanställa befintlig information från äldre kartor, publikationer, arkivmaterial och databaser.

Den uppdaterade informationen kan användas inom mineralprospektering, samhällsplanering och som beslutsunderlag i miljöfrågor. Den är också tänkt att vara en tillgång för forskning, undervisning, geoturism och studier av kulturhistoria.

Totalt inom projektet har hela 2 439 förekomster besökts och beskrivits, varav 644 stycken i Norbergs kommun. Arbetet har resulterat i en nära tredubbling av antal objekt i SGU:s mineralresursdatabas samt en betydande kvalitetsförbättring av tidigare inlagda data. Resultaten presenteras också i SGU:s kartvisare Malm och Mineral och Bergartskemi.

Läs rapporten "Malmer, industriella mineral och bergarter i Norbergs kommun, Västmanlands län"

Senast granskad 2022-03-14