Kartvisaren bygger på analys av detaljerade höjddata från Lantmäteriet (NNH-data) samt på information från SGUs jordartsgeologiska databaser. Kartan visar även spår av jordskred på havsbottnarna, identifierade vid SGUs maringeologiska undersökningar. Felklassningar och ofullständigheter kan förekomma.

De flesta skred har skett i lerjord, men det förekommer även spår av skred i sandjordar, inte minst i de norrländska älvdalarna, samt i moränjordar. I de fall skred har inträffat i sandjord finns ofta silt- eller lerlager under ett ytligt sandlager. Spår av jordras har också inkluderats i den mån de har gett upphov till former liknande jordskredsspår.

Raviner med ett djup understigande ca 3 m har normalt inte kartlagts. I ravinernas slänter sker ofta mindre ras och skred. Såväl morfologiskt mycket framträdande skredkanter och raviner som former utjämnade genom t.ex. markplanering och jordbruk har redovisats.

Gå direkt till kartvisaren Jordskred och raviner (nytt fönster)

Produktblad Jordskred och raviner (nytt fönster)