Utsnitt Karta.

Kartvisaren Jordskred och raviner

Kartvisaren "Jordskred och raviner" visar de spår som bildats i terrängen efter inträffade jordskred på land, samt raviner i lösa jordlager. I begränsad utsträckning visas också skredspår på havsbottnen. Dessa finns markerade på ett fåtal platser på kartan. Tillsammans med jordartskartor och höjddata kan informationen användas för en översiktlig bedömning av skredkänslighet och markstabilitet.

 

De flesta skred har skett i lerjord, men det förekommer även spår av skred i sandjordar, inte minst i de norrländska älvdalarna, samt i moränjordar. Om skred har inträffat i sandjord finns ofta silt- eller lerlager under ett ytligt sandlager. Spår av jordras har också inkluderats i den mån de har gett upphov till former liknande jordskredsspår.

Raviner med ett djup understigande cirka 3 meter har normalt inte kartlagts. I ravinernas slänter sker ofta mindre ras och skred. Såväl morfologiskt mycket framträdande skredkanter och raviner som former utjämnade genom till exempel markplanering och jordbruk har redovisats.

Produktblad Jordskred och raviner (nytt fönster)

Senast granskad 2023-11-23