Utsnitt karta.

Kartvisaren Jordarter 1:250 000, nordligaste Sverige

Kartvisaren ”Jordarter 1:250 000 nordligaste Sverige” ger en mycket översiktlig bild av jordarternas fördelning och landformer i de nordligaste delarna av Sverige.

 

Informationen kan användas i samhällsbyggnadsprocessen genom att ge underlag för mycket översiktlig planering i exempelvis byggnadsprojekt och vägplanering. Informationen kan också användas i prospekteringssyfte och i grundvattenrelaterade frågor. Kartan bör användas med stor försiktighet vid analyser och bedömningar av markförhållanden. Kartbilden är generaliserad för presentation i skala 1:250 000 och minsta redovisade yta är cirka 0,1 km2.

Kartvisaren innehåller information om jordart (grundlager, underliggande lager, tunt eller osammanhängande ytlager), landform, blockighet i markytan, linjeobjekt och punktobjekt. Kartvisaren innehåller också en täckningskarta, där man kan se de områden som finns kartlagda, och i vilken utsträckning.

Betydligt större fel och felklassningar kan förekomma eftersom kartläggningen huvudsakligen bygger på flygbildstolkning, utförd med stöd av fältobservationer längs det glesa vägnätet. Inom fjällområdet har fältkontroller gjorts utifrån flyg- och helikopterrekognoscering. Information från tidigare undersökningar och karteringar har använts som underlag. Kartbilden grundas på sammanställning och digitalisering av äldre flygbildstolkningar och kartor från Nämnden för statens gruvegendom (NSG) kompletterat med flygbildstolkning.

I kartvisarens startläge visas endast täckningskartan med produktens utsträckning, vid tillräcklig förstoringsgrad visas jordarternas utbredning.

Senast granskad 2023-11-23