Utsnitt karta.

Kartvisaren Jordarter 1:1 miljon

Kartvisaren "Jordarter 1:1 miljon" återger huvuddragen i Sveriges jordartsgeologi. Kartan bör användas med stor försiktighet vid analyser och bedömningar av markförhållanden.

 

Kartan är anpassad för presentation i skala 1:1 miljon, vilket innebär att informationen är generaliserad och inte avsedd för mer detaljerat bruk. Minsta redovisade yta är cirka 1 km².

Kartvisaren innehåller information om jordart (grundlager, underliggande lager, tunt eller osammanhängande ytlager). Kartvisaren innehåller även en täckningskarta med information om kartvisarens utsträckning och karttyp. Grundlagret ger en heltäckande bild av jordarternas utbredning i eller nära markytan. Lagret avser den jordartstyp som finns 0,5 meter under markytan och som bedöms ha en mäktighet över 0,5 meter. I detta lager redovisas också de områden där berggrunden går i dagen eller endast täcks av tunna eller osammanhängande jordlager.

Senast granskad 2023-11-23