Utsnitt karta.

Kartvisaren Jordarter 1:750 000 Mittnorden

Kartvisaren ”Jordarter 1:750 000 Mittnorden” återger huvuddragen i regionens jordartsgeologi. Informationen kan användas i samhällsbyggnadsprocessen genom att ge underlag för mycket översiktlig planering i exempelvis byggnadsprojekt och vägplanering. Informationen kan också användas i prospekteringssyfte och i grundvattenrelaterade frågor. Kartan bör användas med stor försiktighet vid analyser och bedömningar av markförhållanden.

 

Kartvisaren innehåller information om jordart, landform och blockighet i markytan men innehåller också en täckningskarta med information om kartvisarens utsträckning och karttyp. Grundlagret ger en heltäckande bild av jordarternas utbredning i eller nära markytan. Lagret avser den jordartstyp som normalt kan förväntas på karteringsdjup, det vill säga cirka 0,5 meter under markytan, och som bedöms ha en mäktighet väl överstigande 0,5 meter. Dessutom redovisas områden där berggrunden går i dagen eller endast täcks av tunna eller osammanhängande jordlager. Landform redovisar vissa landformer, till exempel moränbacklandskap och isälvseroderat område. Blockighet beskriver förekomsten av ytligt liggande block. Punktobjekt innehåller geologiska företeelser såsom mindre berghällar och landformer.