Utsnitt karta.

Kartvisaren Jordarter 1:200 000, Västernorrland

Kartvisaren "Jordarter 1:200 000 Västernorrland" ger en mycket översiktlig bild av jordartsförhållandena inom de delar av Västernorrlands län där SGU saknar mer detaljerad jordartsinformation.

 

Informationen kan användas i samhällsbyggnadsprocessen genom att ge underlag för mycket översiktlig planering i exempelvis byggnadsprojekt och vägplanering. Informationen kan också användas i prospekteringssyfte och i grundvattenrelaterade frågor. Kartan bör användas med stor försiktighet vid analyser och bedömningar av markförhållanden.

Kartvisaren innehåller information om jordart (grundlager, underliggande lager, tunt eller osammanhängande ytlager), landform, blockighet i markytan, linjeobjekt och punktobjekt. Kartvisaren innehåller också en täckningskarta, där man kan se de områden som finns kartlagda, och i vilken utsträckning. Kartan har framställts genom digitalisering av Jordartskarta över Västernorrlands län (skala 1:200 000). I kartvisarens startläge visas endast de områden som det finns information för. För att se de olika jordarternas utbredning bör man zooma in i kartan.

Motsvarande datamängd finns att beställa.