Utsnitt karta.

Kartvisaren Kvartär geomorfologi

Kartvisaren "Kvartär geomorfologi" visar utbredningen av landets landformer med primärt fokus på glaciala landformer. De kartlagda landformerna har delats in primärt efter bildningssätt och enskilda landformer har lagrats in som linjer eller punkter. Landformer som täcker större områden lagras som ytor. Kartvisaren innehåller information om landformer eller landskapstyper, bildade under den geologiska tidsperioden kvartär.

 

Informationen kan användas som underlag för planeringsarbete (till exempel regional vattenförsörjningsplan), analyser om skredförutsättning, naturvärdesbedömning, jordartskartering samt för att illustrera och förklara Sveriges istidshistoria.

Informationen har tagits fram genom manuell bildtolkning och kartläggning i skala 1:15 000 med hjälp av en detaljerad höjdmodell (GSD höjddata, grid 2+) i ett geografiskt informationssystem (GIS). Produkten är ett pågående arbete och kommer uppdateras eller revideras allt eftersom ny information samlas in. Kartvisaren innehåller även en täckningskarta med information om kartläggningens täckningsområde, publicerad källa (länkad) och vilka landformer som inventerats inom varje enskilt område.

I kartvisarens startläge visas endast täckningskartan med produktens utsträckning, vid tillräcklig förstoringsgrad visas de inventerade landformerna. I vissa zoomningslägen är de generaliserade eller sammanslagna i mer generella klasser.

Senast granskad 2023-11-23