Utsnitt Karta.

Kartvisaren Jorddjup

Kartvisaren Jorddjup presenterar en mycket översiktlig yttäckande modell av jorddjupet (Jorddjupsmodell) samt jorddjupsobservationer som samlats in av SGU.

 

Jorddjupsmodellen har beräknats genom interpolering av kända jorddjupsdata, inhämtade genom exempelvis borrningar. Som stöd i interpoleringen mellan observationspunkter har bland annat sprickzoner och yttäckande jordartsinformation använts. Osäkerheten i beräkningarna ökar med avståndet till punkter med uppmätta jorddjup. Om avståndet överstiger flera hundra meter till närmaste observation är osäkerheten i det beräknade jorddjupet betydande. I områden där detaljerade jordartskartor saknas har Jordarter 1:750 000 Mittnorden och Jordarter 1:1 miljon utnyttjats. Dessa har avsevärt sämre upplösning vilket avspeglas i den resulterande jorddjupsmodellen i dessa områden. En täckningskarta som redovisar utnyttjade jordartskartor ingår i kartvisaren, liksom de sprickzoner och jorddjupsobservationer som utnyttjats i modelleringen (Utnyttjat underlag till jorddjupsmodellen).

Jorddjupsobservationer består av jorddjupsuppgifter från olika databaser vid SGU som innehåller stratigrafiska observationer eller på annat sätt uppgifter om jorddjup eller hällobservationer. Observationerna delas in i punkter där jordmäktigheten ner till berg har konstaterats (avslut i berg), som observationer där berg inte har påträffats (öppet avslut), samt som djupintervall där små jorddjup symboliseras med mindre cirklar och stora jorddjup med större.

Jorddjupsmodellen uppdaterats minst en gång per år. Jorddjupsobservationer uppdateras kontinuerligt när ny information blir tillgängligt. Detta betyder att skillnader mellan underlag till jorddjupsmodellen och jorddjupsobservation kan förekomma.

Senast granskad 2023-11-23