Utsnitt karta.

Kartvisaren Strandförskjutningsmodell

Kartvisaren Strandförskjutningsmodell visar en övergripande bild av den forntida fördelningen mellan hav och land samt även förändringar i sjöarnas utbredningar.

 

Strandförskjutningsmodellen visar ett generellt förlopp och är inte avsedd för detaljerade studier. Mer detaljerade studier kräver försiktighet och ingående förståelse för den osäkerhet som finns i de olika metoder som ligger till grund för modellen.

Kartvisaren tillhandahåller strandförskjutning i 100-årsintervall. Detta betyder att modellen inte har en så hög noggrannhet. De korta intervallen ger endast en möjlighet att se regionala förändringar, den fungerar alltså inte till noggrann åldersbestämning.

Modellen som ligger till grund för kartvisaren har framställts genom att sammanlänka så kallade strandförskjutningskurvor och digitala höjddata (50x50 m) i en matematisk strandförskjutningsmodell. I kartorna visas också en förenklad modell av förloppet för inlandsisens avsmältning.

Senast granskad 2023-11-23