Utsnitt karta.

Kartvisaren Sur sulfatjord

Kartvisaren "Sur sulfatjord" visar var det kan finnas sura sulfatjordar längs Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens kust.

 

Den vänder sig framför allt till dig som jobbar med översikts- och detaljplanering på länsstyrelse och kommun, handläggare och planerare på olika myndigheter, konsulter och entreprenörer inom mark och planering samt markägare.

Kartan redovisar tre klasser:

  1. områden där det inte är sannolik att sur sulfatjord förekommer
  2. områden med aktiv sur sulfatjord. Under den sura sulfatjorden ligger jord som potentiellt kan bli sur om grundvattenytan sänks.,
  3. områden där aktiv sur sulfatjord kan bildas (potentiell sur sulfatjord)

Det är viktigt att komma ihåg att kartan är en modell, som visar vilka områden som sannolikt täcks av sura sulfatjordar. I många områden saknas det verifierade observationer som visar om sur sulfatjord förekommer eller inte. Det innebär bland annat att även om kartan inte indikerar att det kan finnas sur sulfatjord i ett visst område, kan det inte helt uteslutas att det kan finnas. Däremot är sannolikhet större att det inte finns sur sulfatjord där än att det finns.

Sur sulfatjordskartan har tagits fram genom maskininlärning där sambandet mellan observationer (förekomster av sura sulfatjordar på en specifik plats) och miljövariabler (nationella höjdmodellen, variabler på höjdmodellen, nya nationella marktäckedata, gammastrålning och jordartskartan) har använts för att förutspå avgöra om sur sulfatjord sannolikt kan förekomma i områden där observationer saknas. Vid modelleringen har de områden som på jordartskartan utgörs av morän eller berg uteslutits. Dessutom har vissa områden i Västernorrland uteslutits eftersom det där saknas jordartskartor av tillräcklig kvalitet.

Eftersom ny information hela tiden tillkommer uppdateras "Sur sulfatjords kartan" i april varje år.

Produktblad Sur sulfatjord (kommer inom kort)

Senast granskad 2023-11-23