Utsnitt karta.

Kartvisaren Jordarter 1:25 000-1:100 000

Kartvisaren "Jordarter 1:25 000–1:100 000" ger en översiktlig bild av jordarternas egenskaper. Informationen kan användas som underlag för planering, analys, forskning och utbildning.

 

Informationen kan användas i samhällsbyggnadsprocessen genom att ge underlag för mycket översiktlig planering i exempelvis byggnadsprojekt och vägplanering. Informationen kan också användas i prospekteringssyfte och i grundvattenrelaterade frågor. Kartan bör användas med stor försiktighet vid analyser och bedömningar av markförhållanden.

Jordarterna indelas efter bildningsätt och kornstorlekssammansättning. Ytliga jordlager med en mäktighet som understiger en halv till en meter samt jordlager på djupet redovisas i vissa fall. Även vissa landformer, såsom till exempel moränbacklandskap, moränryggar och flygsanddyner, redovisas.

Kartvisaren innehåller information om jordart (grundlager, underliggande lager, tunt eller osammanhängande ytlager), landform, blockighet i markytan, linjeobjekt och punktobjekt. Kartvisaren innehåller också en täckningskarta, där man kan se de områden som finns kartlagda, och i vilken utsträckning. I kartvisarens startläge visas endast täckningskartan med produktens utsträckning, vid tillräcklig förstoringsgrad visas jordarternas utbredning.

Senast granskad 2023-11-23