Utsnitt karta.

Kartvisaren Torv

Kartvisaren "Torv" innehåller uppgifter om torvlagrens egenskaper, exempelvis dess sammansättning, humifieringsgrad och blöthet. Informationen kan användas som planeringsunderlag vid utvinning av energi-eller odlingstorv.

 

I kartvisaren redovisas de områden som, enligt SGU:s kartläggning av jordarter, utgörs av torv. Kartvisaren innehåller dessutom information om:

  • Områden där flyggeofysiska mätningar visar på hög strålning från uran
  • Platser där torvlagerföljder dokumenterats - data kan laddas ned fritt
  • Koncessionsbelagda torvtäkter
  • Områden som varit täckta av salt och bräckt vatten.

I kartvisaren visas även lager som inte är producerade av SGU men som har en väsentlig betydelse vid bedömningen av lämpligheten för torvtäkt. Exempel på sådan information är naturvärdesbedömningen från Naturvårdsverkets våtmarksinventering och aktiva torvtäkter från Lantmäteriets terräng- och vägkarta.

Senast granskad 2023-11-23