Utsnitt Karta.

Kartvisaren Jordlagerföljder

Kartvisaren "Jordlagerföljder" innehåller uppgifter om jorddjup, jordlagrens mäktighet och vissa karaktäristiska egenskaper, exempelvis bildningssätt och kornstorlek. Informationen kan användas i samhällsbyggnadsprocessen genom att ge underlag för mycket översiktlig planering i exempelvis byggnadsprojekt och vägplanering. Informationen kan också användas i prospekteringssyfte och i grundvattenrelaterade frågor.

 

 

Informationen bygger på observationer som har samlats in i samband med SGU:s jordarts- och grundvattenkartläggning samt från ett stort antal geotekniska undersökningar utförda av andra aktörer, exempelvis kommuner, Trafikverket, Fortifikationsverket och konsulter.

Noggrannheten kan variera beroende på vilket kartunderlag som används vid insamlingen. Lagerföljderna har datalagrats under en lång tid och framförallt i äldre data finns felaktigheter och ofullständigheter. SGU arbetar fortlöpande med att förbättra informationen och samla in ny information.

Kartvisaren innehåller lägen för borrningar, grävningar och liknande verksamhet. Det går att få protokoll över arbetet med information om vad det är för typ av arbete, samt skisser över jordlagerföljderna.