Alla nyheter som har publicerats på SGUs webbplats från år 2014 fram tills idag hittar du här.

 • Högtryck på Grundvattendagarna

  Den 7-8 november samlades Sveriges grundvattenexperter i Uppsala för att ta del av ett femtiotal seminarier och presentationer om aktuella erfarenheter och rön inom grundvattenområdet.

  10 november 2017

 • Organiska föroreningar i sediment

  SGU har på uppdrag av Naturvårdsverket tagit fram en uppdaterad tabell över halter av organiska miljöföroreningar i svenska marina sediment.

  6 november 2017

 • Metallpriser i oktober

  Under oktober rörde sig metallpriserna både upp och ned, men för hela perioden blev det små förändringar. Efterfrågan på material för fordonsbatterier bidrog till en prisökning hos flera metaller, bland annat för litium, nickel, tenn och grafit.

  1 november 2017

 • Grundvattennivåer i oktober

  Grundvattennivåerna har fortsatt att stiga i de små grundvattenmagasinen och bedöms nu vara normala eller över de normala för årstiden i hela landet. Även i de stora magasinen ser vi nu en långsam återhämtning, men på de flesta håll är här nivåerna fortsatt under eller mycket under de normala.

  25 oktober 2017

 • Från kriget i Syrien till Uppsala

  På SGU har man samlat och tagit fram geologisk information i mer än 150 år. Här jobbar Eyad Lolo, geolog som flytt från kriget i Syrien, med att digitalisera SGUs samlingar så att de blir tillgängliga och användbara i dagens samhälle.

  25 oktober 2017

 • SGU i nytt projekt för hållbar havsmiljö i Bottenviken

  SGU ska delta i ett nytt gränsöverskridande projekt för en hållbar havsplanering i Bottenviken tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten och en rad myndigheter i Finland.

  23 oktober 2017

 • Produktion av ballast ökade ytterligare under 2016

  Leveranser av grus, sand, morän och krossat berg, så kallad ballast, har sedan 2015 ökat med 2 miljoner ton till 86 miljoner ton 2016. Detta visar SGUs genomgång av ballastproduktionen i Sverige 2016.

  9 oktober 2017

 • Metallpriser i september

  Trenden med uppåtgående metallpriser för många metaller bröts i september, mest på grund av allmän oro och förväntningar på ett ökat metallutbud. Priserna på järnmalmspellets, bly och zink fortsatte dock uppåt.

  2 oktober 2017

 • Ökad risk för framtida vattenbrist kräver att samhället agerar

  Trots att vi i framtiden överlag får större nederbördsmängder minskar bildningen av grundvatten i stora delar av landet. För att säkra dricksvattenförsörjningen måste samhället agera, visar en ny SGU-rapport.

  2 oktober 2017

 • Kunskapsunderlag om geologisk lagring av koldioxid

  SGU har i en ny rapport till regeringen sammanfattat kunskapsläget inför möjligheterna till geologisk lagring av koldioxid i Sverige, vilket diskuteras som ett bidrag till att nå klimatmålen.

  2 oktober 2017