Nyheter

Här kan du läsa alla våra nyheter, både nypublicerade och äldre.

Alla nyheter som har publicerats på SGU:s webbplats från år 2018 fram tills idag hittar du här.

 • Geokemisk kartläggning bidrar till ökad kunskap om elddrabbad skog

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) har kartlagt ett skogsområde som drabbades av den stora branden i Västmanland sommaren 2014. Nu släpps resultaten av den geokemiska kartläggningen i en rapport. Förhoppningen är att underlaget ska användas i såväl miljöutvärderingar som forskning om brandens påverkan.

  5 maj 2023

 • SGU välkomnar utredning om havsbaserad vindkraft

  Regeringen beslutade i dag, den 4 maj 2023, om kommittédirektivet ”En ordnad prövning av havsbaserad vindkraft”. En särskild utredare ska analysera hur nuvarande regelverk kan förbättras och hur tillståndsprövningen av vindkraft i Sveriges ekonomiska zon kan bli mer effektiv, något som Sveriges geologiska undersökning (SGU) efterfrågat. Uppdraget ska redovisas i juni 2024.

  4 maj 2023

 • Analys av miljögifter i Östersjön ger ny kunskap om föroreningar

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) har undersökt organiska föroreningar som bland annat PFAS och PAH i bottensediment runt Gotland och i Bråviken. Resultaten visar att en del föroreningar har högst halter nära land medan andra har högst halter ute i havet.

  2 maj 2023

 • Grundvattennivåer i april

  Snösmältning och gott om nederbörd de senaste månaderna har gett höga nivåer i både stora och små magasin i nästan hela landet. Läget ser för närvarande bra ut inför sommaren.

  25 april 2023

 • Regeringen föreslår ökad satsning på SGU

  I regeringens vårändringsbudget föreslås att SGU får utökade uppdrag för sammanlagt 34 miljoner kronor.

  19 april 2023

 • EU:s grundvatten på agendan – SGU värd för möte i Uppsala

  Den 19–20 april står Sveriges geologiska undersökning, inom ramen för Sveriges EU-ordförandeskap, värd för vårens grundvattenmöte för EU:s vattendirektiv. Mötet, som hålls på Studenternas i Uppsala, samlar representanter för EU-kommissionen, medlemsländerna och bransch- och intresseorganisationer.

  17 april 2023

 • Så ska tillgången till kritiska metaller och mineral inom EU säkras

  EU-kommissionen tar nu initiativ för att göra EU mer självförsörjande på kritiska råvaror. Den så kallade råvaruakten, som offentliggjordes i mars, innehåller en uppdaterad lista över kritiska råvaror, förslag på lagstiftning som främjar råvaruproduktion samt uppmaningar till medlemsstaterna om ökad kartläggning, forskning och innovation. I början av 2024 väntas förslaget vara färdigförhandlat.

  11 april 2023

 • SGU ger medel till forskning om mineralresurser i Sverige

  SGU tog i slutet av 2022 emot elva ansökningar om bidrag till geologisk forskning. Beslutet om tilldelning är nu taget och SGU:s medel går till sex nya forskningsprojekt inom temat mineralresurser i Sverige.

  6 april 2023

 • Nya områden för havsbaserad vindkraft pekas ut – SGU är en viktig aktör i regeringsuppdraget

  Samhällets behov av el förväntas öka, inte minst för att nå energi- och klimatmål. Nio myndigheter har tillsammans pekat ut 53 områden som är lämpliga för energiutvinning till havs. SGU har bidragit med viktiga underlag om havsbottnens geologiska förutsättningar.

  4 april 2023

 • Fortsatt stort behov av grundvattenövervakning

  I den årliga uppföljningen av miljömålen som nu lämnats in till regeringen redovisar SGU bland annat projekt inom förbättrad dricksvattenförsörjning, utökat vattenskydd samt åtgärder i våtmarker. Samtidigt konstateras att behovet av utökad övervakning av påverkade grundvattenområden är fortsatt mycket stort.

  3 april 2023