Nyheter

Här kan du läsa alla våra nyheter, både nypublicerade och äldre.

Alla nyheter som har publicerats på SGU:s webbplats från år 2018 fram tills idag hittar du här.

 • Olserum blir riksintresse för sällsynta jordartsmetaller

  Fyndigheten av sällsynta jordartsmetaller i Olserum i Västerviks kommun pekas ut som riksintresse. Området innehåller så värdefulla ämnen för samhället att det bör skyddas från åtgärder som försvårar framtida utvinning av metallerna.

  23 maj 2023

 • Miljarder ton kol lagras i svenska torvmarker

  En ny rapport från Sveriges geologiska undersökning (SGU) visar att svenska torvmarker innehåller mellan 3,6 och 4,6 miljarder ton kol. Det motsvarar 1 000 gånger så mycket kol som årligen släpps ut av transportsektorn. Torvmarkerna är värdefulla kolsänkor men de omvandlas till utsläppskällor vid dikning.

  16 maj 2023

 • 15 000 analyser visar jordarternas egenskaper

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) har fyllt på databasen jordartsanalyser med resultat från hela landet. I databasen finns information om jordarternas kornstorlekssammansättning samt innehåll av organiskt material och kalk. Dessa faktorer påverkar bland annat jordarnas förmåga att hålla kvar vatten i marken.

  15 maj 2023

 • Rapportera in din brunn och få ett bättre skydd

  Du har väl sett till så att din enskilda brunn finns med i Brunnsarkivet? Med SGU:s e-tjänst kan du som brunnsägare själv rapportera in din brunn.

  11 maj 2023

 • Geokemiska bakgrundshalter i mark

  SGU:s nya kartvisare Geokemiska bakgrundshalter i mark visar hur de regionala, naturliga bakgrundshalterna av utvalda grundämnen varierar i ett område. Kartvisaren är ett viktigt stöd för till exempel kommuner som behöver kartlägga förorenade områden.

  9 maj 2023

 • Geokemisk kartläggning bidrar till ökad kunskap om elddrabbad skog

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) har kartlagt ett skogsområde som drabbades av den stora branden i Västmanland sommaren 2014. Nu släpps resultaten av den geokemiska kartläggningen i en rapport. Förhoppningen är att underlaget ska användas i såväl miljöutvärderingar som forskning om brandens påverkan.

  5 maj 2023

 • SGU välkomnar utredning om havsbaserad vindkraft

  Regeringen beslutade i dag, den 4 maj 2023, om kommittédirektivet ”En ordnad prövning av havsbaserad vindkraft”. En särskild utredare ska analysera hur nuvarande regelverk kan förbättras och hur tillståndsprövningen av vindkraft i Sveriges ekonomiska zon kan bli mer effektiv, något som Sveriges geologiska undersökning (SGU) efterfrågat. Uppdraget ska redovisas i juni 2024.

  4 maj 2023

 • Analys av miljögifter i Östersjön ger ny kunskap om föroreningar

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) har undersökt organiska föroreningar som bland annat PFAS och PAH i bottensediment runt Gotland och i Bråviken. Resultaten visar att en del föroreningar har högst halter nära land medan andra har högst halter ute i havet.

  2 maj 2023

 • Grundvattennivåer i april

  Snösmältning och gott om nederbörd de senaste månaderna har gett höga nivåer i både stora och små magasin i nästan hela landet. Läget ser för närvarande bra ut inför sommaren.

  25 april 2023

 • Regeringen föreslår ökad satsning på SGU

  I regeringens vårändringsbudget föreslås att SGU får utökade uppdrag för sammanlagt 34 miljoner kronor.

  19 april 2023