Nyheter

Här kan du läsa alla våra nyheter, både nypublicerade och äldre.

Alla nyheter som har publicerats på SGU:s webbplats från år 2018 fram tills idag hittar du här.

 • Tolv förslag på vägen till en hållbar batterivärdekedja

  Batterier är centrala och avgörande pusselbitar i elektrifieringen av industrin och transportsektorn för att möta klimatutmaningarna. Arbetet behöver intensifieras och Sverige har möjlighet att bli en ledande batterination, bidra till att bibehålla välfärden, Parisavtalet och Agenda 2030-målen. Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning presenterar tolv förslag för att etablera en hållbar och konkurrenskraftig europeisk värdekedja för batterier. 

  17 oktober 2022

 • Rapport om grundvattnet på Gotland

  I rapporten redogör SGU för grundvattnets förekomst och hydrogeologiska förhållanden på Gotland. Beskrivningen består av text och kartor som kan ligga till grund för planering när det rör enskild och kommunal vattenförsörjning och skydd av grundvatten, samt vid diverse undermarksarbeten. Rapporten baseras på ett stort antal underlag och data som tillkommit det senaste decenniet, dels från projekt på SGU, som till exempel de helikopterburna mätningarna som täcker över 30 % av ön, men även från en mängd konsultrapporter.

  12 oktober 2022

 • Fördjupad utvärdering av miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet 2023

  Rapporten ingår som en del i den fördjupade utvärdering inom miljömålsarbetet som genomförs vart fjärde år. Syftet är att ge regeringen och myndigheter underlag till prioriteringar i arbetet med att uppnå miljömålen. SGU ansvarar för miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet. Naturvårdsverket är sammanhållande i arbetet med den fördjupade utvärderingen.

  10 oktober 2022

 • Ny kartvisare om geologiskt intressanta platser i Sverige och Norge

  I den gränsöverskridande kartvisaren finns platser som är skyddsvärda, besöksvärda och användbara för att sprida geologisk kunskap.

  10 oktober 2022

 • Sanktioner mot Ryssland påverkar Sveriges geologiska undersöknings upphandlingar och avtal

  Från och med den 9 april 2022 får ryska medborgare och företag inte längre delta i offentliga upphandlingar i EU. Tillsammans med dig som är leverantör till Sveriges geologiska undersökning (SGU) behöver myndigheten nu säkerställa att sanktionerna följs. Förbudet mot att ryska medborgare och företag inte får delta i en upphandling är en följd av en EU-förordning. Förordningen är en del av EU:s sanktioner mot Ryssland efter landets invasion av Ukraina.

  7 oktober 2022

 • Sök stöd till geovetenskaplig forskning

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) utlyser härmed medel för forskningsprojekt inom tillämpad forskning och riktad grundforskning inom det geovetenskapliga området med inriktning mot mineralresurser.

  6 oktober 2022

 • Metallprisernas utveckling i september

  September präglades till stor del av fallande metallpriser. Oron i världsekonomin på grund av inflation och räntehöjningar påverkade marknaden för flera olika metaller. Förnyad smittspridning av covid-19 med nedstängningar i Kina påverkade också den ekonomiska utvecklingen.

  5 oktober 2022

 • Grundvattensituationen i september

  I slutet av september är grundvattennivåerna mycket låga i stora delar av Götaland och Svealand för både små och stora grundvattenmagasin. Beräkningar tyder dock på att nivåerna inom kort kommer börja stiga och göra detta förhållandevis snabbt i framförallt små magasin vilket kommer förbättra grundvattensituationen. I Norrland är den nuvarande grundvattensituationen mer normal och förväntas också vara det den närmaste tiden.

  27 september 2022

 • Ny rapport om hur grundvattennivåer påverkas vid våtmarksrestaurering

  Rapporten bygger på modeller som visar att de omgivande jordarnas genomsläpplighet spelar stor roll för grundvattennivåerna när man lägger igen dräneringsdiken i en våtmark.

  26 september 2022

 • Anmäl dig till Grundvattendagarna 2022

  Glöm inte att anmäla dig till Grundvattendagarna 2022 som går av stapeln den 18–19 oktober i Göteborg. Grundvattendagarna är den självklara samlingsplatsen för alla som arbetar med Sveriges grundvatten.

  23 september 2022