Alla nyheter som har publicerats på SGUs webbplats från år 2014 fram tills idag hittar du här.

 • Jordlagren i södra Sverige kan vara äldre än väntat

  En ny forskningsrapport menar att jordlagren i södra Sverige är äldre än man tidigare trott. Slutsatserna kan få stora konsekvenser för vår förståelse av den senaste nedisningens effekt och landskapets utveckling i södra Sverige.

  16 mars 2018

 • Liten risk för vattenbrist i sommar

  Riklig nederbörd den senaste tiden bäddar för betydande grundvattenbildning när snösmältningen kommer igång under våren. Det innebär att grundvattenläget inför sommaren 2018 generellt är betydligt bättre jämfört med samma tid vid förra året.

  14 mars 2018

 • Ny produkt visar torvens lagerföljder

  Nu finns nya fritt tillgängliga data vilka redovisar torvlagerföljder. Torvlagrens uppbyggnad visar hur våtmarkerna, som en följd av klimat och andra miljöfaktorer, utvecklas över tiden. Torvens egenskaper är även viktiga för att bedöma om den är användbar som energi- eller odlingstorv.

  7 mars 2018

 • Metallpriser i februari

  Metallpriserna under februari började nedåt, gick upp på nytt, och föll de sista dagarna efter hot om amerikanska handelstullar. Utvecklingen i Kina och USA sätter sin prägel på metallpriserna.

  6 mars 2018

 • Ny flyggeofysisk data från Bergslagen

  Nu släpps data från SGUs flyggeofysiska mätningar i Bergslagen 2017 med information om jordens magnetfält, markkoncentrationer av kalium, uran och torium, samt data om markens elektriska ledningsförmåga.

  28 februari 2018

 • Grundvattennivåer i februari

  Grundvattennivåerna i de små magasinen är fortfarande normala eller över de normala för årstiden i hela landet. I de stora magasinen är nivåerna nära eller under de normala för årstiden i stora delar av landet.

  22 februari 2018

 • Nya data visar jordarternas sammansättning

  Data från produkten ”Jordartsanalyser” kan användas i kombination med SGUs jordartskartor för att bättre bedöma markegenskaper, så som genomsläpplighet och risk för erosion.

  22 februari 2018

 • Världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård

  Sverige och Finland samarbetar för att vidareutveckla det geologiska världsarvet och för att öka områdets tillgänglighet och attraktionskraft för både invånare, företagare och besökare.

  19 februari 2018

 • Förbättrad information om jordarter i prioriterade områden

  I våra kartvisare finns nu aktuella jordartsdatabaser för Siljansområdet i Dalarna, Hertsångersälvens avrinningsområde i Västerbotten och längs Örekilsälven från Munkedal upp till Dals-Ed i Dalsland samt för grundvattenförekomster i Örebro, Jönköpings och Västra Götalands län.

  14 februari 2018

 • Goda förutsättningar för material till miljö- och innovationsteknik i Sverige

  SGU har i särskilt uppdrag att kartlägga möjligheterna för svensk produktion av metaller och mineral för nya miljö- och teknikinnovationer. I en första delrapport framgår att det finns god potential för många av de efterfrågade materialen.

  14 februari 2018