Alla nyheter som har publicerats på SGUs webbplats från år 2014 fram tills idag hittar du här.

 • Grundvattennivåer i juli

  Grundvattenläget är i stort sett oförändrat och fortsatt allvarligt för stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland, som har nivåer som är mycket lägre än vad som är normalt för årstiden. Nivåerna har som väntat sjunkit i stora delar av landet, medan de stigit på en del platser i norra Norrland.

  26 juli 2017

 • Ny kartläggning i Bergslagen

  I vår startades ett nytt multidisciplinärt karteringsprojekt i Bergslagen med syfte att öka kunskapen om berggrunden och för att identifiera metaller och mineral i såväl denna som i gruvavfall.

  14 juli 2017

 • En av de största satsningarna på grundvatten hittills

  De senaste årens vattenbrist riskerar att accelerera och vi behöver få fram information både om var det finns nya potentiella grundvattentillgångar och mer information generellt om grundvattenmagasin och grundvattenbildning. Regeringen ger nu SGU i uppdrag att ta fram detaljerad information genom utökade hydrogeologiska undersökningar.

  13 juli 2017

 • Ny föreskrift angående grundvatten

  SGU har meddelat nya föreskrifter om redovisning av förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för grundvatten. Föreskrifterna träder i kraft den 1 september.

  13 juli 2017

 • Vägledning för dig som ska kartlägga grundvattentillgångar!

  SGUs ”Vägledning för kartläggning och påverkansbedömning av grundvatten” riktar sig till dig som ska kartlägga grundvattenmagasin: var finns de, hur stora är de, hur rör sig vattnet till, från och inuti magasinen och vad kan påverka magasinen och vattnet i dem.

  4 juli 2017

 • SGU har fått ett nytt regeringsuppdrag att utarbeta vägledande strategier för kulturmiljöfrågor

  Regeringen har gett tio myndigheter i uppdrag att utarbeta vägledande strategier för respektive myndighets arbete med kulturmiljöfrågor. Riksantikvarieämbetet får i uppdrag att stödja myndigheternas arbete, ansvara för en gemensam dialog och erfarenhetsutbyte när man tar fram och genomför strategierna.

  29 juni 2017

 • Möt SGU i Almedalen

  Havsplanering, kritiska metaller och mineral, kustzonsplanering, vattenbrist och klimatanpassning med hjälp av geodata. Det är några ämnen som diskuteras på SGUs undersökningsfartyg Ocean Surveyor i Almedalen!

  27 juni 2017

 • Grundvattennivåer i juni

  Grundvattenläget är fortsatt allvarligt för Götaland, Svealand och södra Norrland där stora magasin har nivåer mycket under de normala för årstiden. Nivåerna har sjunkit i stora delar av landet medan de stigit på en del platser i norra Norrland och längs västkusten.

  21 juni 2017

 • Förorenade bottensediment fortfarande vita fläckar på kartan

  Bara en liten del av svenska havs- och sjöbottnar med misstänkta fibersediment har undersökts. Kvicksilver, DDT, PCB och dioxiner riskerar att spridas i ekosystemen, därför behövs fortsatt inventering, utveckling av riskbedömningar och åtgärdsmetoder.

  20 juni 2017

 • Ny tjänst varnar för vattenbrist

  Nu lanseras tjänsten ”Risk för vattenbrist”, som har tagits fram i ett samarbete mellan SGU och SMHI för att underlätta förberedelser inför en eventuell vattenbrist.

  20 juni 2017