Nyheter

Här kan du läsa alla våra nyheter, både nypublicerade och äldre.

Alla nyheter som har publicerats på SGU:s webbplats från år 2018 fram tills idag hittar du här.

 • Fortsatt ökat behov av ballast i Sverige – långsiktig samhällsplanering allt viktigare

  Tillgång till ballast av rätt kvalitet är en förutsättning för att samhället skall fungera. Sveriges geologiska undersökning (SGU) har publicerat en rapport som visar att samhällets behov av ballast, det vill säga grus, sand och krossberg, ökar. Det speglas av stigande produktionssiffror för dessa råvaror.

  27 mars 2023

 • Ständig utveckling av SGU:s arbete med förorenade områden

  I Sverige finns flera tusen förorenade områden. Undersökningar och åtgärder av dessa områden är avgörande för att uppnå det nationella miljömålet Giftfri miljö. Sveriges geologiska undersökning (SGU) är en av de största aktörerna i Sverige inom undersökning och efterbehandling av förorenade områden.

  22 mars 2023

 • Tydligare information om grundvattennivåer

  För att underlätta för de som behöver information om den aktuella grundvattentillgången i landet justerar SGU nu hur kartor och kommentarer för grundvattennivåer visas. Ändringarna gör det tydligare när nivån faktiskt är ovanligt låg eller hög.

  21 mars 2023

 • Energi- och näringsministern besökte ”Sveriges hetaste myndighet”

  Hur påverkas grundvattnet i ett förändrat klimat? Vilka platser kan bli aktuella för lagring av koldioxid? Och hur kan Sverige bli en viktig aktör i säkrandet av de kritiska råvaror som behövs för den gröna omställningen? Det var några av de frågeställningar som energi- och näringsminister Ebba Busch fick tillfälle att samtala om när hon på tisdagen besökte SGU.

  14 mars 2023

 • Sjunkande priser på guld, silver och palladium

  Flera metallpriser sjönk i februari. Trots att inflationen verkar avta förväntas kommande räntehöjningar. Flera stora ekonomier har låg arbetslöshet och relativt hög produktionstakt i tillverkningsindustrin. Kinas ekonomiska återhämtning är på gång, men är fortfarande i en uppstartsfas. Det fanns därför fortsatt dämpad efterfrågan på flera viktiga metaller.

  8 mars 2023

 • GNIST – ett svensk-norskt samarbete för att lyfta geologiskt intressanta platser över nationsgränsen

  Inom projektet GNIST har svenska och norska aktörer jobbat för att öka intresset för geologi inom turism i Dalarnas län och Innlandet fylke i Norge. Målsättningen var att utveckla verktyg som kan användas inom besöksnäringen, men även inom samhällsplanering och naturförvaltning för att förmedla och förvalta geologiska naturvärden på ett hållbart sätt.

  6 mars 2023

 • Alternativa bindemedel – nödvändiga för att minska beroende av kalksten i betong

  Inom ett regeringsuppdrag har SGU, RISE och Naturvårdsverket sammanfattat kunskapsläget om alternativ till cement, som tillverkas av kalksten, i betong. Alternativen som har potential att etableras på kort och längre sikt har också beskrivits.

  28 februari 2023

 • Grundvattensituationen i februari

  I början av året steg nivåerna avsevärt i de små grundvattenmagasinen i Götaland och Svealand och nivåerna är nu i allmänhet över de normala för årstiden. I stora delar av Norrland är nivåerna under de normala. I Götaland och södra Svealand beräknas nivåerna sjunka under mars och april, eftersom snösmältningen förväntas bli obetydlig. I de stora magasinen är nivåerna fortsatt under de normala i norra Götaland och Svealand.

  28 februari 2023

 • SGU:s klimatanpassningsarbete under 2022

  Klimatanpassning innebär att rusta samhället för de utmaningar som en ökad uppvärmning ger. SGU:s geologiska underlag och vägledningar bidrar till att bättre hantera klimatförändringarnas effekter på grundvatten, ras, skred och erosion, undermarksplanering och ekosystem.

  24 februari 2023

 • Nya jordartsdata finns tillgängliga för klimatanpassning, samhällsplanering och infrastrukturbyggande

  Nu finns jordartsinformation i relevant skala för samhällsplanering i östra delarna av Jämtlands län och i Västernorrlands län längs kusten norr om Örnsköldsvik. Uppdaterad och förbättrade jordartsdata finns även för områden öster om Enköping, norr om Nyköping, runt Kungsbacka och Alingsås.

  21 februari 2023