Nyheter

Här kan du läsa alla våra nyheter, både nypublicerade och äldre.

Alla nyheter som har publicerats på SGU:s webbplats från år 2018 fram tills idag hittar du här.

 • SGU förbereder sanering av förorenat villaområde i Jönköping

  I dag, den 18 november, lämnar SGU in en bidragsansökan till Länsstyrelsen i Jönköping för efterbehandling av en förorening inom ett villakvarter i västra Jönköping. I kvarteret finns föroreningar från en kemtvätt som tidigare legat där. I ansökan framgår att den lämpligaste åtgärden är en kombination av termisk och biologisk behandling av jord och berg.

  18 november 2022

 • Oroligt världsläge fick metallpriserna att falla i oktober

  Oktober bjöd på minskad global efterfrågan och förväntningar om minskad BNP-tillväxt. Både Europa och USA riskerar ytterligare räntehöjningar och därmed ligger en lågkonjunktur nära tillhands under nästkommande år.

  8 november 2022

 • SGU kan få nytt regeringsuppdrag som rör nationell koldioxidlagring

  Regeringen vill ge SGU i uppdrag att utreda lämpliga platser för att lagra koldioxid, så kallad CCS, i Sverige. Uppdraget till SGU är en del av den större satsning på både CCS och bio-CCS som regeringen tidigare aviserat att de vill göra om deras föreslagna budget går igenom.

  4 november 2022

 • Erik Jonsson är Årets geolog

  I morgon utses Erik Jonsson till Årets geolog, ett pris instiftat av Geosektionen inom Naturvetarna. Erik är statsgeolog på Sveriges geologiska undersökning och adjungerad professor på Uppsala universitet.

  3 november 2022

 • Grundvattensituationen i oktober

  Under oktober månad har grundvattennivåerna i viss mån börjat återhämta sig, men är fortfarande mycket låga i delar av Götaland och Svealand i både små och stora grundvattenmagasin. Beräkningar tyder dock på att nivåerna kommer att fortsätta stiga, vilket kommer att förbättra grundvattensituationen. I Norrland är den nuvarande grundvattensituationen normal eller över det normala för årstiden, och förväntas också vara det den närmaste tiden.

  1 november 2022

 • Nystart för SGU:s internationella utbyte om gruvor och miljö

  Efter uppehåll under pandemin återupptar nu SGU det internationella samarbetet om gruvor och miljö. Tillsammans med Naturvårdsverket och Luleå tekniska universitet har utbildningsprogrammet ITP308 – Mine water and mine waste management kört igång igen med deltagare från fem länder i Afrika.

  21 oktober 2022

 • Tolv förslag på vägen till en hållbar batterivärdekedja

  Batterier är centrala och avgörande pusselbitar i elektrifieringen av industrin och transportsektorn för att möta klimatutmaningarna. Arbetet behöver intensifieras och Sverige har möjlighet att bli en ledande batterination, bidra till att bibehålla välfärden, Parisavtalet och Agenda 2030-målen. Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning presenterar tolv förslag för att etablera en hållbar och konkurrenskraftig europeisk värdekedja för batterier. 

  17 oktober 2022

 • Rapport om grundvattnet på Gotland

  I rapporten redogör SGU för grundvattnets förekomst och hydrogeologiska förhållanden på Gotland. Beskrivningen består av text och kartor som kan ligga till grund för planering när det rör enskild och kommunal vattenförsörjning och skydd av grundvatten, samt vid diverse undermarksarbeten. Rapporten baseras på ett stort antal underlag och data som tillkommit det senaste decenniet, dels från projekt på SGU, som till exempel de helikopterburna mätningarna som täcker över 30 % av ön, men även från en mängd konsultrapporter.

  12 oktober 2022

 • Fördjupad utvärdering av miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet 2023

  Rapporten ingår som en del i den fördjupade utvärdering inom miljömålsarbetet som genomförs vart fjärde år. Syftet är att ge regeringen och myndigheter underlag till prioriteringar i arbetet med att uppnå miljömålen. SGU ansvarar för miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet. Naturvårdsverket är sammanhållande i arbetet med den fördjupade utvärderingen.

  10 oktober 2022

 • Ny kartvisare om geologiskt intressanta platser i Sverige och Norge

  I den gränsöverskridande kartvisaren finns platser som är skyddsvärda, besöksvärda och användbara för att sprida geologisk kunskap.

  10 oktober 2022