Nyheter

Här kan du läsa alla våra nyheter, både nypublicerade och äldre.

Alla nyheter som har publicerats på SGU:s webbplats från år 2018 fram tills idag hittar du här.

 • Ny beskrivning av berggrundskartorna söder om Eskilstuna

  SGU har genomfört nya geologiska kartläggningar söder om Eskilstuna. Projektet har resulterat i uppdaterade lokala berggrunds- och geofysiska databaser, ett viktigt underlag för planering och resursförvaltning för prospekteringsföretag, kommuner och länsstyrelser.

  21 september 2022

 • Rapport om berggrunden under Sudret

  SGU har undersökt berggrunden på Sudret, på södra Gotland, med syfte att öka kunskapen om förutsättningarna för grundvattenuttag, geotermi och koldioxidlagring. Tolkning och bearbetning av både äldre och nya borrningar, geofysiska mätningar och tekniska analyser har resulterat i en detaljerad bild av berggrundens uppbyggnad och egenskaper på djupet.

  13 september 2022

 • SGU medverkar i fältträffar om våtmarksrestaurering

  SGU stöttar på olika sätt länsstyrelsernas och kommunernas arbete med våtmarksrestaurering. Genom medverkan i fältträffar tillsammans med bland annat våtmarkssamordnare bidrar SGU med relevant jordartsgeologisk och hydrogeologisk kunskap.

  9 september 2022

 • Metallprisernas utveckling under sommaren 2022

  Perioden juni till och med augusti präglades av oro på världsmarknaden. Inflationshotet, räntehöjningar men också lättnader i Kinas tillverkningsindustrin och positiva signaler om framtiden bidrog både till ned- och uppgångar i metallpriserna.

  8 september 2022

 • SGU:s undersökningar i området Grycksbo-Insjön ger bättre berggrundsdata

  SGU har utfört berggrundsgeologiska och geofysiska undersökningar i området Grycksbo-Insjön i Leksands och Falu kommuner. Projektet förbättrar den berggrundsgeologiska kartbilden i området och presenteras i en ny rapport.

  7 september 2022

 • Fem nya rapporter om grundvatten i Småland och Västergötland

  SGU har kartlagt och beskrivit fem grundvattenmagasin i Småland och Västergötland. Informationen är viktig för en hållbar hushållning av vattenresurserna.

  6 september 2022

 • Miljöföroreningar i Vättern undersöks

  I höst påbörjar SGU en kartläggning av föroreningar i Vätterns bottensediment. Undersökningarna är viktiga för att kunna sätta in rätt åtgärder på rätt plats och minska spridningen av miljögifter.

  31 augusti 2022

 • Grundvattensituationen i augusti

  Under augusti har grundvattennivåerna i de små magasinen varit under de normala för årstiden i större delen av Götaland och Svealand. I de stora magasinen har nivåerna sjunkit i normal takt och är fortsatt mycket under de normala för årstiden i östra Svealand och Götaland. I dessa områden tyder beräkningar på att grundvattennivåerna kommer att vara fortsatt låga för årstiden kommande månader. I Norrland har nivåerna varit normala eller över de normala för årstiden under augusti i både de små och stora magasinen.

  30 augusti 2022

 • Malmer, industriella mineral och bergarter i Fagersta kommun

  I en ny rapport från SGU beskrivs mineral- och bergartsförekomster i Fagersta kommun. Arbetet är en del i ett större arbete med att inventera landets mineral- och bergartsförekomster med moderna metoder.

  23 augusti 2022

 • Anmäl dig till Grundvattendagarna 2022

  Välkommen att anmäla dig till Grundvattendagarna 2022 som går av stapeln den 18–19 oktober i Göteborg.

  15 augusti 2022