För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Nyheter

Här kan du läsa alla våra nyheter, både nypublicerade och äldre.

Alla nyheter som har publicerats på SGUs webbplats från år 2018 fram tills idag hittar du här.

Nyhetslista

 • Webbinarium om FN:s klassificering av naturresurser

  Gruvor, grundvatten, avfall, spårbarhet, bergmaterial, förnybar energi och koldioxidlagring – alla ryms de i FNs system för klassificering av naturresurser, UNFC. Systemet börjar få stort genomslag i EU och globalt och syftar till en effektiv hantering av de resurser vi är beroende av dagligen men även för att uppnå de globala målen och klara klimatomställningen.

  2 juli 2021

 • Svensk malmproduktion på fortsatt hög nivå under 2020

  Den svenska malmproduktionen var fortsatt hög under 2020 med 87,9 miljoner ton. Samtidigt sjunker prospekteringsaktiviteten. Det och mycket annat framgår av årets upplaga av SGUs rapport Bergverksstatistik.

  1 juli 2021

 • Tretton nya rapporter om grundvatten i Småland, Västergötland och Västerbotten

  SGU har kartlagt och beskrivit tretton grundvattenmagasin i Småland, Västergötland och Västerbotten. Informationen är viktig för en hållbar hushållning av vattenresurserna.

  30 juni 2021

 • Grundvattensituationen vecka 26

  Situationen har försämrats något för små grundvattenmagasin i Götaland och Svealand medan den är relativt oförändrad i de stora magasinen. Beräkningar tyder på att nivåerna i både små och stora magasin kommer att vara under eller mycket under de normala för årstiden i delar av Götaland och Svealand de kommande två månaderna.

  29 juni 2021

 • Kunskapsbrist fördröjer efterbehandling av förorenade sediment

  SGU går i en ny rapport igenom projekt som berör efterbehandling av förorenade sediment, och redogör för vad i projekten som tar tid. En genomgående slutsats är att det saknas kunskap i hela processen, från utredning till åtgärd.

  28 juni 2021

 • Grundvattnets temperatur ökar

  SGUs mätningar visar att temperaturen i landets grundvatten har ökat med 1,5 grader sedan 1970-talet. Temperaturökningen följer trenden från andra mätserier och är ytterligare en bekräftelse på ett varmare klimat.

  24 juni 2021

 • Ny sök- och nedladdningstjänst för datavärdskapet för miljögifter

  SGU lanserar en ny karttjänst. Den nya kartvisaren ger en kartbild över vilka provlokaler till vilka olika miljögiftsdata från nationell, regional och kommunal miljöövervakning och andra undersökningar har inrapporterats.

  23 juni 2021

 • Ny information för klimatanpassning längs den svenska sydkusten

  SGU har tagit fram geologisk information för skyddsåtgärder mot erosion och översvämning längs södra Sveriges kuster som ett stöd i regionens arbete med klimatanpassning.

  18 juni 2021

 • SGUs flygmätningar i södra Skåne visar på nya möjliga vattentäkter

  Lovande grundvattenfynd med potential att försörja kommuner i södra Skåne med dricksvatten. Det är ett av flera resultat från SGUs flygburna TEM-mätningar i Vombsänkan, som redovisas i en ny rapport.

  16 juni 2021

 • SGU bevakar utvecklingen av koldioxidlagring i Sverige

  SGU arbetar med bevakning och kunskapsuppbyggande kring koldioxidlagring, som en del av ett regeringsuppdrag. Tekniken innebär att man avskiljer koldioxid ur rökgaser och lagrar den i berggrunden. Koldioxidlagring kan bli en nödvändig faktor för att nå klimatmålen.

  15 juni 2021