Nyheter

Här kan du läsa alla våra nyheter, både nypublicerade och äldre.

Alla nyheter som har publicerats på SGU:s webbplats från år 2018 fram tills idag hittar du här.

 • Grundvattensituationen i februari

  I början av året steg nivåerna avsevärt i de små grundvattenmagasinen i Götaland och Svealand och nivåerna är nu i allmänhet över de normala för årstiden. I stora delar av Norrland är nivåerna under de normala. I Götaland och södra Svealand beräknas nivåerna sjunka under mars och april, eftersom snösmältningen förväntas bli obetydlig. I de stora magasinen är nivåerna fortsatt under de normala i norra Götaland och Svealand.

  28 februari 2023

 • SGU:s klimatanpassningsarbete under 2022

  Klimatanpassning innebär att rusta samhället för de utmaningar som en ökad uppvärmning ger. SGU:s geologiska underlag och vägledningar bidrar till att bättre hantera klimatförändringarnas effekter på grundvatten, ras, skred och erosion, undermarksplanering och ekosystem.

  24 februari 2023

 • Nya jordartsdata finns tillgängliga för klimatanpassning, samhällsplanering och infrastrukturbyggande

  Nu finns jordartsinformation i relevant skala för samhällsplanering i östra delarna av Jämtlands län och i Västernorrlands län längs kusten norr om Örnsköldsvik. Uppdaterad och förbättrade jordartsdata finns även för områden öster om Enköping, norr om Nyköping, runt Kungsbacka och Alingsås.

  21 februari 2023

 • Ny studie visar risk för ras i granitberggrund om hundratals år

  SGU har medverkat i en studie som visar skillnader i hur olika graniter vittrar och spricker på djupet. Djupvittring kan leda till oväntade ras vilket förväntas öka på grund av klimatförändringar.

  17 februari 2023

 • Stort behov av mer kunskap om sekundära resurser

  Det behövs ökad kunskap om sekundära resursers potential för att utvinna kritiska mineral och metaller. Sådan utvinning kan vara en viktig pusselbit i omställningen till en cirkulär och resurseffektiv ekonomi. Det skriver SGU och Naturvårdsverket i en rapport och presenterar ett antal konkreta förslag till regeringen.

  15 februari 2023

 • Arbetsmarknadssatsningen Naturnära jobb en framgång

  Fler än 800 personer som stod långt från arbetsmarknaden deltog i arbetsmarknadssatsningen Naturnära jobb och nästan 40 procent gick vidare till jobb eller utbildning under 2022. Det är en del av resultatet av regeringsuppdraget som nu avslutas.

  13 februari 2023

 • SGU har fastställt nya föreskrifter för förvaltning av grundvatten

  De nya föreskrifterna klargör hur EU:s vattendirektiv och grundvattendirektiv ska tillämpas i praktiken med tydligare fokus på riskbedömning. Det har även tillkommit tröskelvärden för några nya miljöfarliga ämnen och en effektbaserad metod för att utvärdera uppmätta PFAS-halter.

  9 februari 2023

 • Metallpriserna ökade under januari

  2023 inleddes med optimism på marknaden. En lägre inflation än förväntat och Kinas lättnader i covid-19-regler ledde till högre efterfrågan på flera metaller. Flera metallpriser nådde upp till nivåer som inte har setts till på flera månader.

  8 februari 2023

 • SGU uppmärksammar internationella våtmarksdagen den 2 februari

  Våtmarker renar och håller kvar vatten i landskapet samt binder koldioxid. SGU undersöker våtmarkers betydelse för grundvatten och dess potential att minska utsläppen av växthusgaser. På internationella våtmarksdagen den 2 februari medverkar SGU på Naturvårdsverkets öppna seminarium om våtmarker.

  31 januari 2023

 • Mer positiv inställning till gruvnäringen i Sverige

  Drygt sex av tio personer (62 %) i Sverige mellan 18 och 79 år tycker att svensk gruvnäring bör ges förutsättningar att utvecklas för att säkra tillgången på viktiga metaller och varannan person (49 %) kan tänka sig att ha en aktiv gruva i sitt närområde. Det visar en undersökning som Sveriges geologiska undersökning (SGU) har gjort tillsammans med undersöknings- och analysföretaget Novus.

  23 januari 2023