Nyheter

Här kan du läsa alla våra nyheter, både nypublicerade och äldre.

Alla nyheter som har publicerats på SGU:s webbplats från år 2018 fram tills idag hittar du här.

 • Grundvattennivåer i april

  Snösmältning och gott om nederbörd de senaste månaderna har gett höga nivåer i både stora och små magasin i nästan hela landet. Läget ser för närvarande bra ut inför sommaren.

  25 april 2023

 • Regeringen föreslår ökad satsning på SGU

  I regeringens vårändringsbudget föreslås att SGU får utökade uppdrag för sammanlagt 34 miljoner kronor.

  19 april 2023

 • EU:s grundvatten på agendan – SGU värd för möte i Uppsala

  Den 19–20 april står Sveriges geologiska undersökning, inom ramen för Sveriges EU-ordförandeskap, värd för vårens grundvattenmöte för EU:s vattendirektiv. Mötet, som hålls på Studenternas i Uppsala, samlar representanter för EU-kommissionen, medlemsländerna och bransch- och intresseorganisationer.

  17 april 2023

 • Så ska tillgången till kritiska metaller och mineral inom EU säkras

  EU-kommissionen tar nu initiativ för att göra EU mer självförsörjande på kritiska råvaror. Den så kallade råvaruakten, som offentliggjordes i mars, innehåller en uppdaterad lista över kritiska råvaror, förslag på lagstiftning som främjar råvaruproduktion samt uppmaningar till medlemsstaterna om ökad kartläggning, forskning och innovation. I början av 2024 väntas förslaget vara färdigförhandlat.

  11 april 2023

 • SGU ger medel till forskning om mineralresurser i Sverige

  SGU tog i slutet av 2022 emot elva ansökningar om bidrag till geologisk forskning. Beslutet om tilldelning är nu taget och SGU:s medel går till sex nya forskningsprojekt inom temat mineralresurser i Sverige.

  6 april 2023

 • Nya områden för havsbaserad vindkraft pekas ut – SGU är en viktig aktör i regeringsuppdraget

  Samhällets behov av el förväntas öka, inte minst för att nå energi- och klimatmål. Nio myndigheter har tillsammans pekat ut 53 områden som är lämpliga för energiutvinning till havs. SGU har bidragit med viktiga underlag om havsbottnens geologiska förutsättningar.

  4 april 2023

 • Fortsatt stort behov av grundvattenövervakning

  I den årliga uppföljningen av miljömålen som nu lämnats in till regeringen redovisar SGU bland annat projekt inom förbättrad dricksvattenförsörjning, utökat vattenskydd samt åtgärder i våtmarker. Samtidigt konstateras att behovet av utökad övervakning av påverkade grundvattenområden är fortsatt mycket stort.

  3 april 2023

 • Guider och naturvägledare välkomnas till workshop om geoturism

  Den 27–28 april arrangerar Sveriges geologiska undersökning (SGU) en workshop i Skövde tillsammans med Sveriges första Unesco globala geopark, Platåbergens geopark. Syftet är att förmedla hur geologi kan användas inom besöksnäringen för att skapa mervärde för såväl näringsidkare som besökare.

  29 mars 2023

 • Grundvattennivåer i mars

  Mycket nederbörd i början av året i stora delar av Götaland och Svealand har gjort att grundvattennivåerna där är höga eller ovanligt höga i små magasin. I fjällkedjan och i stora delar av Norrland är nivåerna däremot låga eller ovanligt låga, men tack vare en kommande snösmältning kommer också de att stiga betydligt.

  28 mars 2023

 • Fortsatt ökat behov av ballast i Sverige – långsiktig samhällsplanering allt viktigare

  Tillgång till ballast av rätt kvalitet är en förutsättning för att samhället skall fungera. Sveriges geologiska undersökning (SGU) har publicerat en rapport som visar att samhällets behov av ballast, det vill säga grus, sand och krossberg, ökar. Det speglas av stigande produktionssiffror för dessa råvaror.

  27 mars 2023