Nyheter

Här kan du läsa alla våra nyheter, både nypublicerade och äldre.

Alla nyheter som har publicerats på SGU:s webbplats från år 2018 fram tills idag hittar du här.

 • SGU är kritiska till deponi vid Åsbymon

  SGU är kritiska till en ansökan om en deponi av externa massor vid Åsbymon i Eskilstuna kommun. SGU har föreslagit att ansökan ska avslås.

  25 maj 2022

 • Flygmätningar på låg höjd i Gävleborgs, Jämtlands och Västernorrlands län

  Från 23 maj till slutet av augusti utför SGU geofysiska flygmätningar i Västernorrlands län, Gävleborgs och Jämtlands län. Mätningarna görs på 60 meters höjd och syftet är att kartlägga berggrunden.

  20 maj 2022

 • Regeringsuppdrag om ersättningsmaterial till cement

  SGU har fått ett regeringsuppdrag som ska sammanfatta kunskapsläget om alternativa bindemedel till betong och föreslå åtgärder för att underlätta tillhandahållandet av dessa.

  11 maj 2022

 • SGU bidrar till forskning om grundvatten

  SGU:s utlysning av forskningsbidrag på temat grundvatten har resulterat i att SGU stöttar två projekt; ett om grundvattnets roll i kolets kretslopp och ett annat om hur kritiska metaller förekommer och transporteras i grundvatten.

  10 maj 2022

 • Metallprisernas utveckling i april

  April präglades av minskad efterfrågan och prisnedgångar på de flesta metallerna. Ökad smittspridning av COVID-19 i Asien samt Rysslands invasion av Ukraina sätter fortfarande stora spår i världsekonomin.

  5 maj 2022

 • SGU efterlyser samarbete med universitet för att utveckla efterbehandling av PFAS

  SGU söker tillsammans med SGI samarbete med universitet kring forskningsprojekt inom utvärdering och utveckling av åtgärdsmetoder vid områden förorenade med PFAS.

  4 maj 2022

 • Grundvattendagarna den 18-19 oktober i Göteborg

  Återigen kan SGU välkomna kommuner, myndigheter, länsstyrelser, forskare, företag och andra organisationer till en konferens om grundvattnet, dess betydelse och användningsområde.

  2 maj 2022

 • Grundvattensituationen i april

  I de små grundvattenmagasinen har nivåerna under april fortsatt att sjunka mer än normalt i Götaland och Svealand medan situationen i de stora magasinen har förändrats obetydligt under våren. Beräkningar tyder på att grundvattensituationen fram till sommaren kommer försämras i framför allt små magasin, men även till viss del i stora magasin, om vädret de närmaste månaderna är normalt.

  27 april 2022

 • Ny beskrivning av jordarterna i södra Kalmar län och östligaste Blekinge

  Det sista området i södra Sverige med äldre jordartskarta har fått ny och förbättrad jordartsinformation.

  19 april 2022

 • SGU har undersökt karst på Gotland

  SGU har i en pilotstudie undersökt förekomst av ytnära karst i fyra mindre områden på Gotland. Arbetet är ett led i att öka kunskapen om karst, om var karst förekommer och om dess betydelse för grundvattnet på ön.

  11 april 2022