För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Kartvisaren Genomsläpplighet

Kartvisaren "Genomsläpplighet" presenterar en starkt förenklad bild över markens genomsläpplighet. Informationen bygger på en omklassning av grundlagret i datamängden Jordarter 1:25 000–1:100 000 till fyra klasser av genomsläpplighet: låg, medelhög, hög eller ej bedömd genomsläpplighet. Klassificeringen baseras på kornstorlek hos jordarten i grundlagret.

Informationen kan användas som ett första underlag vid bedömning av spridningsrisken av förorenande ämnen från olyckor. Med tanke på eventuella brister i underlaget ska det alltid göras en platsspecifik bedömning i terrängen.

En jordarts förmåga till genomsläpplighet beror dock inte bara på kornstorlek utan även på till exempelvis läge i terrängen, mättnadsgrad, grundvattennivå samt det utsläppta ämnets viskositet med mera. Produkten tar inte hänsyn till detta, och inte heller till eventuella ytlager eller underliggande lager.

I kartvisarens startläge visas endast de områden som det finns information för. För att se de olika jordarternas utbredning bör man zooma in i kartan. 

Gå direkt till kartvisaren Genomsläpplighet (nytt fönster)