På bilden syns SGU:s båt Ugglan. På båten står några män som arbetar med provtagning av Fyrisån i Uppsala, Sverige. Foto.

SGU:s undersökningsbåt S/V Ugglan.

Foto: Ulf Boivie, SGU.

8 juni 2020

Vänerns miljöföroreningar undersöks på djupet

SGU undersöker i sommar Vänerns bottensediment. Kartläggningen är ett viktigt steg mot att minska spridningen av miljögifter och för att kunna sätta in rätt åtgärder och ta bättre beslut om vilka områden som ska saneras.

Det finns ett stort behov av att komma åt källor till utsläpp av miljögifter. Flera samhällsutmaningar och miljömål är beroende av tillräckligt rena sjö- och havsbottnar.

Även om utsläppen av miljögifter till Vänern har minskat de senaste årtiondena, ligger tidigare utsläpp kvar i mark och sjöbotten och riskerar att sprida sig i ekosystemet. Halterna av bland annat dioxin och PCB i flera fiskarter är till exempel fortfarande förhöjda, vilket utgör ett hot mot människors hälsa och begränsar deras värde som matfisk.

– Kunskapen om miljögifternas förekomst på Vänerns botten är dock relativt dålig, vilket gör det svårt att sätta in effektiva miljöåtgärder och minska risken för spridning av dem, säger Lovisa Zillén Snowball, chef för enheten Marin miljö på SGU.

Mot den här bakgrunden genomför SGU under sommarhalvåret 2020 undersökningar av bottnarna runt Vänern. För närvarande undersöks flera områden i norra Vänern från SGU:s undersökningsbåt Ugglan. Från sensommaren används även Aurora, ett inhyrt fartyg från Århus Universitet, i väntan på att upprustningen av SGU:s fartyg Ocean Surveyor blir klar våren 2021.

Syftet med arbetet är att kartlägga förekomster och mängder av miljögifter i Vänerns bottensediment. På så vis kan bättre modeller och scenarier över hur miljön i Vänern utvecklas tas fram. Ett bättre underlag om Vänerns miljöproblematik är mycket viktigt för att kunna välja och prioritera vilka framtida miljöåtgärder som ska sättas in i framtiden, samt för att begränsa spridningen av miljögifter i miljön.

Arbetet med att kartlägga Vänerns sediment utförs av SGU i samarbete med länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmland. Projektet finansieras av Naturvårdsverket, SGU och ett regeringsuppdrag avseende förorenade sediment.

Läs mer om Vänernprojektet här

Senast granskad 2020-06-08