Foto: Erik Jonsson, SGU

2 juni 2020

Flera nya fynd av sällsynta jordartsmetaller i Bergslagen

SGU har med hjälp av provtagning och analyser undersökt möjliga förekomster av sällsynta jordartsmetaller, REE, i Bergslagen. Resultaten, som bland annat omfattar upptäckt av REE-anrikningar på ett antal nya platser, redovisas i en ny rapport.

Undersökningarna genomfördes för att påvisa om REE-mineraliseringar (sällsynta jordartsmetaller, REE) kan uppträda i vidare omfattning i anslutning till den så kallade REE-linjen, och för att se om anrikningar av dem finns i fler mineraliseringstyper än vad som är känt. En grundtanke har varit att REE-mineraliseringar generellt kan ha ”slunkit under radarn” vid tidigare kartläggningar av området.

Totalt har fler än 150 prov insamlats från 60 besökta platser. Av dessa uppvisar 27 stycken markant till kraftigt förhöjda REE-halter, varav 18 av dessa saknade tidigare känd REE-mineralisering. Analyser av slagg och anrikningsgods visar också på förhöjda halter REE. Därutöver har förhöjda halter av ett antal andra kritiska och sällsynta metaller som gallium, kobolt och skandium uppmätts i prov från flera lokaler.

REE är bland de mest kritiska metallerna för dagens och morgondagens teknik och energikällor. De förekommer i många geologiska miljöer i Europa, med en stor koncentration i den svenska berggrunden. Inte minst i Bergslagen uppträder REE i ett flertal olika mineraliseringstyper, till exempel i apatitjärnmalmer, skarn, granitpegmatiter liksom i en del mindre kända typer, bildade under den svekokarelska orogenesen under en tidsperiod på åtminstone 100 miljoner år.

REE-linjen är ett mer än 100 kilometer långt, nordost-sydvästligt bälte med REE-rika skarnmineraliseringar av så kallad Bastnästyp. Inom REE-linjen uppträder REE-mineraliseringarna främst i lokala kluster, specifikt kring Nora i sydväst, Riddarhyttan i den centrala delen, samt Norbergsområdet och Knutsbo i nordost.

Läs rapporten "REE-linjen i Bergslagen - sammanfattning av provtagning och analyser" 

Senast granskad 2020-06-03