Vattenprovtagning i grundvattenrör.

Vattenprovtagning i grundvattenrör.

Foto: Johan Carlström, SGU.

1 juni 2020

Nya rapporter om grundvatten i Småland

SGU har i två nya rapporter kartlagt och beskrivit fyra grundvattenmagasin i Torsås kommun. Informationen är viktig för en hållbar användning av vårt grundvatten.

Rapporterna om grundvattenmagasinen i Torsås kommun är de första beskrivningarna av grundvattentillgångar som görs inom regeringens satsning på utökad kartläggning och karaktärisering av grundvattenresurser i särskilt utsatta områden. Regeringsuppdraget påbörjades 2018 och avslutas i år.

Bland de bristområden som kartläggs och redovisas under 2020 finns sydöstra hörnet av Sverige (södra Kalmar län och östra Blekinge), Roslagen i Uppland, Bohuslän, Gotland och vid Höga Kusten i norra Sverige. Alla kartlagda magasin redovisas i databaser och SGU:s kartvisare "Grundvattenmagasin”, varav en del även publiceras som rapporter, som med de fyra grundvattenmagasinen i Torsås kommun.

SGU:s kartläggning av grundvattentillgångar syftar till att ge en översiktlig bild av bland annat grundvattenmagasinens utbredning, hydrauliska egenskaper, tillrinningsområden, anslutande ytvattensystem, förekomst av tätande lager, vattendelare och grundvattnets strömningsriktning. Magasinen är klassade efter bedömd uttagsmöjlighet, det vill säga hur mycket grundvatten som man bedömer kan utvinnas långsiktigt från magasinet. I beskrivningarna finns även en översiktlig bedömning av grundvattnets kemi.

SGU:s kartläggning av grundvattenmagasin i landet är planeringsunderlag för vattenförsörjning, markanvändning och skydd av viktiga grundvattenförekomster.

Gå direkt till kartvisaren "Grundvattenmagasin"

K 645, Grundvattenmagasinen Örsjöåsen Norra Gullabo och Örsjöåsen Hulebäck

K 646, Grundvattenmagasinen Örsjöåsen Torsås och Örsjöåsen Gökalund 

Senast granskad 2020-06-03