TEM Västegötland, foto över Munkeberg.

Undersökningsområdet ut över Munkeberg och Vättern.

Foto: Peter Dahlqvist, SGU

24 juni 2020

Resultat av SGU:s flygmätningar i Västergötland - nya möjliga vattentäkter

Nya grundvattenfynd som skulle kunna användas för framtida vattenförsörjning. Det är ett av flera resultat från SGU:s flygburna TEM-mätningar i Karlsborg, Tibro och Hjo, som nu redovisas i en rapport.

I juni 2018 genomförde SGU helikopterburna geofysiska undersökningar vid Vätterns nordvästra strand för att få fram bättre hydrogeologiska underlag inför planering av den framtida vattenförsörjningen.

– Området är lite speciellt då det ligger nära Vättern, som idag används för vattenförsörjningen. Möjligheterna till större grundvattenuttag inom undersökningsområdet är dock goda, och de kan vara en bra och hållbar resurs för framtida vattenförsörjning, säger Peter Dahlqvist, statsgeolog på SGU.

Undersökningsmetoden, flygburen TEM, används för att mäta markens elektriska ledningsförmåga i jordarter och sedimentär berggrund över större områden, vilket kan användas för att identifiera och kartlägga geologiska formationer med bra grundvattenpotential.

– När flygmätningarna jämförs med undersökningar utförda på marken som till exempel borrningar kan resultaten tolkas till information om var det finns potential för nya grundvattentillgångar, säger Peter Dahlqvist.

Några resultat från undersökningarna:

  • Mätningarna visar att det nära Mullsjön, i Hjo kommun, finns en geologisk bildning i jordlagren som kan vara intressant för den kommunala vattenförsörjningen.
  • Två större områden, Stora Röå och Kleven, har avgränsats och föreslås att tillsammans med området vid Mullsjön klassas som grundvattenförekomster i vattenförvaltningen.
  • Rapporten visar på vilka möjligheter som finns med att använda flygburen TEM-data och komplettera detta med traditionell borrhålsinformation och annan geofysikdata. Data från undersökningarna har kunnat användas för att avgränsa grundvattenmagasin i jordlager, avgränsa magasinens utbredning samt beräkna uttagsmöjlighet.
  • En geologisk 3D-modell med tre lager bestående av jordlager, Visingsösandsten och urberg har skapats för undersökningsområdet. Det betyder bland annat att det numera finns en jorddjupskarta med väsentligt högre kvalitet än tidigare.

Läs rapporten om TEM-mätningarna här (nytt fönster, pdf)

Mätningarna har gjorts möjliga tack vare regeringens extra grundvattensatsning 2018–2020. Grundvattensatsningen bidrar med bättre dataunderlag om landets grundvattenresurser för att undvika felaktiga beslut och brist på rent vatten.

Undersökningsområdet för TEM-mätningar på Vätterns nordvästra sida.

Undersökningsområdet vid Vätterns nordvästra strand.

Senast granskad 2020-06-24